หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พระราชทานสิ่งของ ช่วยผู้ประสบวาตภัย

Author by 19/05/15No Comments »

thainews180         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอฮอด และ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ราษฎรที่กำลังประสบความเดือดร้อน โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ทั้งสองอำเภอดังกล่าว ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ถึงขั้นทำให้ยอดฉัตรและปลียอดพระธาตุขาวพระธาตุเจดีย์บริวารของพระบรมธาตุเจ้าจอมทองหักลงมา

การพระราชทานความช่วยเหลือ ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ดังที่นายนาวิน สินธุสอาด กล่าวว่า ประชาชนอำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง ทุกคนที่ได้รับพระราชทานสิ่งของ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในสองพื้นที่อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนอำเภอละ 150 ชุด

ทั้งนี้ อำเภอฮอดมีเนื้อที่ทั้งหมด 1430.38 ตารางกิโลเมตรหรือประกอบด้วย 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 43,672 คน 15,176 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบ่งเขตการปกครองเป็นเขตเทศบาลจำนวน 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ปรากฏว่ามีราษฎรผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 378 ครัวเรือนจำนวน 782 คน ส่วนอำเภอจอมทองมีเนื้อที่ทั้งหมด 712 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 ตำบล 103 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 66,531 คน 22,475 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบ่งเขตการปกครองเป็นเขตเทศบาลจำนวน 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ปรากฏว่ามีราษฎรผู้ประสบวาตภัย ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 212 ครัวเรือนจำนวน 518 คน ซึ่งผู้ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนมากน้อยตามลำดับ ต่างได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากท้องถิ่นไปบ้างแล้วและครั้งนี้ได้รับพระราชทานสิ่งของ จึงมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพัน.