หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พลังงานจังหวัดกับ การประหยัดพลังงาน

Author by 25/08/15No Comments »

thainews250    พูดถึงการประหยัดพลังงานทุกครั้ง สังคมพุ่งความสนใจไปที่ส่วนราชการทั้งภูมิภาค หน่วยงานฝาก ลงไปจนถึงราชการท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดว่า มีการดำเนินตามนโยบายประหยัดพลังงานที่หลายรัฐบาลมีมาตรการออกมาใช้นานแล้ว แต่ยังไม่บรรลุผล ข้าราชการยังใช้พลังงาน อย่างฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง ทั้งการใช้ยานพาหนะหลวงที่ไม่จำเป็น และการไม่ประหยัดกระแสไฟฟ้าในสำนักงาน ตลอดถึงบ้านพัก ซึ่งทุกจังหวัดปัจจุบันมีสำนักงานพลังงานจังหวัดตั้งอยู่ แต่ได้ดูแลและควบคุมเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่มีมาตลอด

ดูตัวอย่างที่จังหวัดเชียงราย เมื่อไม่กี่ วันก่อน นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผวจ. เชียงราย เป็นประธาเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน และหน่วยงานย่อยในการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report โดยมี เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยนายวิทูร พรหมไตรรัตน์ พลังงานจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพงานซึ่งแจ้งต่อส่วนราชการว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20มีนาคม 2558กำหนดให้หน่วยงานราชการดำเนินการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 4ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน   ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของจังหวัดเชียงราย

ภารกิจนี้กระทรวงพลังงานได้มอบให้กองตรวจและประเมินผลเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ให้เกินค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน โดยปีงบประมาณที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายมีผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่คะแนน 4.86คะแนน จาก 5.00คะแนน โดยจัดอยู่ในลำดับที่ 21ของประเทศ  ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานเป้าหมายในปี 2558รวม123หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภูมิภาค ส่วนกลาง และอุดมศึกษารับทราบและเข้าใจปฏิบัติตามมาตรการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ  และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำทุกภาคส่วนในจังหวัดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเป้าหมายที่จะให้ลดใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ดังตัวอย่าง 5 หน่วยงานทำได้สำเร็จในปี 2557 คือ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เป็นต้น.