หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พัฒนาคนพัฒนาอาชีพ หนุนเรียนอาชีวศึกษา

Author by 20/04/15No Comments »

thainews180      แผนพัฒนาการศึกษาไทย กล่าวได้ว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ว่าแต่ละปีจนถึงห้าปีสิบปีจะผลิตบุคลากรด้านใดออกมาเพื่อพัฒนาประเทศหรือรองรับตลาดแรงงาน ที่ยังต้องการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาชีพแต่ละสาขา ที่ขาดคนมารองรับเพื่อให้ผลิตออกมาตรงกับงานมากที่สุด จะเห็นว่าแต่ละปีการศึกษาผู้จบชั้นมัธยมปลายส่วนใหญ่มุ่งจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน(สพป.) เขต 2 ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.เขต 2 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ต้อนรับ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.    กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนเคยเดินทางมาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาพอสมควร คิดว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือคน หมายความว่า คนแม่ฮ่องสอนต้องได้รับการศึกษาที่ดี และการศึกษาที่ดีไม่ได้หมายความว่า ต้องจบการศึกษาขั้นสูง แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีอาชีพ และประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ พัฒนาพื้นที่ได้ ดังนั้น วันนี้ต้องเร่งเครื่องกันใหม่ ถ้าหากว่าไม่เตรียมคนไปเพื่อประกอบอาชีพ มุ่งแต่ให้เรียนสายสามัญเท่านั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะพัฒนาไม่ได้ เพราะคนที่มีการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วก็มักจะไปอยู่ที่อื่นกันหมด เนื่องจากไม่มีอาชีพให้ทำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงต้องร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาให้มีการเรียนวิชาชีพในสาขาต่างๆ หรืออาจจะปรับหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับ

แนวทางของ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าต่อไปในอนาคตคงจะต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือภาคชุมชน เพี่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ตรง เนื่องจากสถานศึกษาให้ได้แค่ความรู้ เทคนิค วิชาการ ซึ่งก็ไม่เทียบเท่าการได้ประกอบอาชีพเอง พร้อมกันนั้นได้ฝากถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าแม่ฮ่องสอนจะพัฒนาได้ยั่งยืนได้ก็ด้วยคนแม่ฮ่องสอน เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ใช่หน้าที่ของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษาเท่านั้น ทั้งข้าราชการจังหวัด ผู้ปกครอง ผู้บริหารการศึกษา ครู สมาคมครูผู้ปกครอง หรือสมาคมนักเรียนเก่าต้องเข้าใจว่า ต่อไปนี้การศึกษาต้องนำไปสู่อาชีพ เป็นอาชีพตลอดชีวิต ไม่ใช่วุฒิการศึกษา เพราะวุฒิการศึกษาไม่ได้ประกันการมีงานทำดังที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นเอง จึงนับเป็นก้าวใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้คนต่างจังหวัดและจังหวัดชายขอบได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ หากกำหนดทิศทางให้ชัดเจน ก็น่าจะเห็นผลได้ในไม่ช้า.