หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ภาวะเศรษฐกิจเหนือ ท้ายปียังทรงกับทรุด

Author by 10/02/16No Comments »

thainews180                เมื่อเร็วๆ นี้ นายสิงห์ชัย บุณยโยธิ ผอ.อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือแถลงถึง ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ว่าปัจจัยหลักที่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ คือ จากภาคการท่องเที่ยว มีการขยายตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เดินทางด้วยเที่ยวบินตรงและเช่าเหมาลำเพิ่มขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในภาคเหนือเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 โดยมีการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างและการปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ

นอกจากนั้นดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เกิดจากการใช้จ่ายสินค้าคงทน ตลอดถึงสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นชัดเจน เช่น ในหมดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ อาจจะเป็นผลของการเร่งซื้อก่อนการปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 1500 ซีซี ในช่วงต้นปี 2559 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม นักการธนาคารชาติระบุว่า ท้ายปีที่แล้ว ถือว่าภาคเศรษฐกิจยังไม่คืบหน้ามากนัก คือ การลงทุนภาคเอกชน มีดัชนีลดลงร้อยละ 2.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลสะท้อนจากภาคการก่อสร้าง ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซา รายได้เกษตรกรลดลงต่อเนื่องร้อยละ 15.6 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปริมาณน้ำผลไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 11.2 โดยเป็นการลดลงของการผลิตเพื่อการส่งออกในเกือบทุกประเภทสินค้า ยกเว้นการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ การแปรรูปผักและผลไม้ชนิดไม่บรรจุกระป๋อง และการส่งออกก็ลดลงร้อยละ 2.6 โดยลดลงในสินค้าประเภทชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซียและสิงค์โปร์

เมื่อขอให้พยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ ภาคเหนือไตรมาสแรกของปี 2559 ผู้อำนวยการอาวุโสแบงก์ชาติภาคเหนือ ชี้ว่าภาคการท่องเที่ยวอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้าง อุปสงค์ภาคเอกชนหลัก ๆ ยังมาจากการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้อานิสงส์จากภาคท่องเที่ยว ภาครัฐยังมีเม็ดเงินในระบบ น่าจะเร่งการเบิกจ่ายได้ดี การค้าชายแดนมีแรงส่งจากกำลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ้าง ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันประคับประคองให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ยังไม่ฟื้นตัว จะต้องรอสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นเมื่อไร นอกจากนั้น รัฐบาลยังต้องเร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาลงมาโดยเร็วอีกทางหนึ่ง จึงจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือดีขึ้นได้.