หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ยิ่งใหญ่สุดเพื่อชาวเหนือ

Author by 18/08/14No Comments »

thainews180         ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับหลายภาคส่วนจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจำปี 2557 หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นแม่งานใหญ่นำนวตกรรมต่าง ๆ มาแสดง  ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ ผบ.ทร. มาเป็นประธานเปิดงานนั้น

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติ ราชการแทน รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิบายว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งเทคโนโลยี และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประสบผลสำเร็จ เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ เป็นเวทีสำหรับแสดงความก้าวหน้าศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อนำเสนอ คสช. ก็เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเชื่อโยงกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศโดยรวม จึงสนับสนุนให้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่ จึงนับเป็นโอกาสดีของชาวภาคเหนือ โดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ จะได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด และเกิดแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชาติมากยิ่งขึ้น งานนี้ทั้งครูและผู้ปกครองควรรีบจัดตารางศึกษาดูงาน และแจ้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 0-2577-9999 เพื่อขอรับการสนับสนุนตามระเบียบต่อไป.