หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

มุทิตาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Author by 19/02/16No Comments »

thainews180    ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 58 มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 38  ซึ่ง ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3,762 ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) 137 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) 3,624 ราย

ในการนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มี   มติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์         6 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 2 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร และ   สังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  6 ราย คือผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 ประกอบด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี (อดีต ผวจ.เชียงใหม่) ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เคยได้รับรางวัล “คนดีศรีสยาม” 2549 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” 2552-53 รางวัลโล่เชิดชูเกียรติจาก ปปช. 2555 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้บำเพ๋ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมาย ทั้งยังประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมอย่างเข้มข้น

อีก 5 รายได้แก่ นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้รับวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเสนอและผลักดันนโยบายและแผนการบริหารจัดการ และการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์การใช้พลังงานลมการจัดการก๊าซเรือนกระจกรศ.ชัยยศ สันติวงษ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจในฐานะนักวิชาการด้านการเงินธุรกิจ นักวิเคราะห์การเงิน ผู้เขียนตำราด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงนับวาเหมาะสม และขอร่วมมุทิตาจิตในเกียรติคุณและคุณูปการของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย.