หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

มุ่งพัฒนาเด็กถิ่นกันดาร เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

Author by 23/01/15No Comments »

thainews180          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดถึงนักวิชาการ นักการศึกษา และชาวเชียงใหม่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสมาทรงเปิดการประชุมทางวิชาการการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพกว่าเดิม

โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวว่าด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมกับภาคีเตรียมจัดงานขึ้น และกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่ครูบนพื้นที่สูง จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนางานอีกด้วย ซึ่งสาระสำคัญมีการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ 5 และ 5 หน่วยงาน การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ทรงงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนไทย และประเทศต่างๆ การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา การพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูงเป็นรูปแบบซิมโพเซียม และการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของครูผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ กพด. การสอนเด็กในวัยเรียนบนพื้นที่สูง เทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ เป็นต้น

ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวไทยภูเขามาโดยตลอด ที่ประชุมวิชาการครั้งนี้จึงกำหนดชื่องานว่า “พระบารมีแผ่ไพศาล ถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 กิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน จึงได้รับความสนใจมาก อาทิ โภชนาการและสุขอนามัย เรื่องพิชิตทุพโภชนา (การ)รักษาสุขภาพอนามัย โดยครูร.ร.บ้านเขาส่องกล้อง ด้านอาชีพเรื่องโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อสู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยครู ตชด. ด้านการศึกษาเรื่อง อ่านแจกลูก ถูกใจหนู โดยครูศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านห้วยตองหลวง และอื่นๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 58.