หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รณรงค์ประหยัดน้ำ โรงแรม-หอพัก-บ้าน

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180   ตามที่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ขณะนี้มีน้ำเฉลี่ยสะสมในแม่น้ำปิง267.5 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 84 สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำปัจจุบัน 73.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.76 ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 63.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.98 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 30.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.72 ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 16.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 6.39 ขณะที่สถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาท้องถิ่นสามารถทำการสูบน้ำได้ตามรอบเวรการส่งน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะต้องเริ่มประหยัดการใช้น้ำทุกภาคส่วนได้แล้วนั้น

สถานการณ์น้ำ และภัยแล้งมาด้วยกันทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ส่อว่าจะรุนแรงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ตามเขื่อน และอ่างเก็บน้ำทั่วไปทางตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่มีน้อยมาก ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังตามลำน้ำปิงให้รีบเก็บปลาขึ้นมาก่อนที่ระดับน้ำปิงจะแห้งลง ต่อมามีการหยุดส่งน้ำตามรอบเวร ทำให้น้ำดิบที่สูบเข้าโรงกรองประปาส่วนภูมิภาคลำพูนต้องเผชิญกับการขาดแคลนน้ำ ต้องหยุดส่งน้ำประปาหลายชั่วโมง แสดงให้เห็นวิกฤติขึ้นมาชัดเจนแล้ว

นอกจากนั้น พื้นที่มีน้ำน้อย ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาแบบใช้น้ำน้อย 6 อำเภอ ได้แก่ ดอยหล่อ สันกำแพง พร้าว สันทราย สันป่าตอง และแม่ริม โดยดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน หรือพืชใช้น้ำน้อย 3 อำเภอ 7 ตำบล 10 โครงการ เกษตรกร 1,071 คน รวมถึงได้ดำเนินการจัดแผนด้านการเกษตรอื่น ๆ และนอกภาคการเกษตร จำนวน 17 อำเภอ 85 โครงการ เกษตรกรจำนวน 7,946 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรระดับชาติ พร้อมกันนี้ สำนักชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินโครงการ “ฝากน้ำกิ๋น น้ำใจ๊ ฮื้อหมู่เฮาจาวเจียงใหม่” โดยสูบน้ำจากคลองสายใหญ่ฝั่งแม่แตง เข้าไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำ 5 แห่ง เพื่อสำรองไว้ใช้ยามวิกฤต รวมปริมาณน้ำที่สูบสะสม 800,000 ลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้ได้ราว 1 เดือนหากเกิดวิกฤตขึ้นในอนาคต แต่หากว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะป้อนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จะทำให้ธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงแรม หอหัก สถานบริการบ้านเรือนทั่วไปประสบปัญหาขาดแคลนน้ำขึ้นมาจริง ๆ ดังนั้น จึงถึงเวลาที่จะรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำตั้งแต่บัดนี้.