หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รณรงค์ลดแอลกอฮอล์ ช่วงเข้าพรรษาต้องเอาจริง

Author by 7/08/12No Comments »

จากการรณรงค์ลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขององค์กรเอกชน และคณะสงฆ์หลายจังหวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน ในปี 2555 มีความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และคณะสงฆ์ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลายแห่ง แต่ก็นับว่าน้อยกว่าปีก่อน ๆ อย่างไรก็ตามมีตัวอย่างที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะที่อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอร่วมกับพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง จัดทำโครงการ “ผู้นำทำได้” เชิญชวนลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และอบายมุขในระหว่างพรรษา โดยนำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 6 ตำบลของอำเภอหางดงเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

         โดยเจ้าคณะอำเภอหางดง กล่าวว่า ในช่วง 3 เดือนของเทศกาลเข้าพรรษานี้ ขอให้ทุกคนตั้งปณิธานว่าต้องทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ เพื่อเกิดความสำเร็จในเป้าหมายนั้น ซึ่งอยู่ที่ความเข้มแข็งของจิตใจ ทั้งนี้เพราะการดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์นั้น มีแต่จะทำให้เกิดผลเสีย ทั้งการขาดสติ เสียสุขภาพ เสียทรัพย์ เสียบุคลิกภาพของผู้นำ และเสียอนาคตด้วย จึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมกันลดหรือบรรเทาลงจนถึงเลิกไปในที่สุดได้ยิ่งดี

         อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่ควรกล่าวถึงคือชุมชนหลิ่งกอกพัฒนา แขวงนครพิงค์ นำโดยอาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานชุมชนจัดประกวดคำขวัญของเด็ก และเยาวชน เพื่อชักจูงให้ห่างไกลจากอบายมุข เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป ผลการประกวดปรากฏว่า น.ส.อังคณา ฟั่นสกุล นักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ สาขาชีวิวิทยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลอันดับ 1 คำขวัญว่า “ลดละเลิก เหล้ากัน เริ่มวันนี้ น้ำไม่ดี ดื่มไป เหมือนไฟเผา เห็นแก่ใจ พ่อแม่ ที่เลี้ยงเรา จงงดเหล้า เข้าพรรษา กันเถิดเอย”  รางวัลที่ 2 น.ส.จุฑามาส จันทิมา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คำขวัญ “งดเหล้าเข้าพรรษา สุขชีวากว่าสิ่งใด อิ่มบุญและอิ่มใจ เพราะอยู่ในธรรมอันดี” รางวัลที่ 3 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ทองเขียว ร.ร.ปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คำขวัญ “งดเหล้าเข้าพรรษา นำชีวาให้สดใส ลูกหลานล้วนปลอดภัย พาชาติไทยเจริญเอย”.