หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รวมปัญหายาเสพติด 25 อำเภอ 250 ปัญหา

Author by 16/08/12No Comments »

วันอังคารที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเรื่องสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกล่าวว่า การดำเนินงานผ่านมาประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติดผ่านโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การส่งเสริมอาชีพสร้างเครือข่ายหมู่บ้านและชุมชน 1,799 หมู่บ้าน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานถึงร้อยละ 98.33 นำผู้เสพและผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดทั้งแบบสมัครใจและบังคับบำบัดได้ร้อยละ 77.34 จาก 8,044 ราย สร้างภูมิคุ้มกันเด็กก่อนวัยเสี่ยงเกินเป้าหมายที่กำหนด 9,275 ราย จาก 6,620 ราย พร้อมประสานการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสถานประกอบการที่กระทำผิด นำไปสู่การจับกุมและยึดทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 80

                ผวจ.เชียงใหม่ย้ำว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด ผู้เกี่ยวข้องจะถูกจับกุมดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น หากพบการกระทำผิด จึงขออย่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขายยาเสพติด และแต่ละอำเภอยังต้องดูแลเด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายที่เข้าไปใช้สถานบริการ เป็นแหล่งมั่วสุม ส่งเสียงดังสุดท้ายมีการใช้ยาเสพติด ซึ่งในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555 ทุกฝ่ายต้องเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เห็นผลเพิ่มขึ้น แต่ต้องมีการบูรณาการให้สอดคล้องกัน เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชน สกัดกั้นเส้นทางลำเลียงเพิ่มเติมทั้งเส้นทางสายหลัก และสายรอง เชื่อว่าผลการดำเนินงานจะสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน และขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อสานต่อโครงการในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ปัญหายาเสพติดถ้ามองไปทุกอำเภอ ดังที่ ผวจ.เชียงใหม่คาดหวัง 25 อำเภอจะต้องแก้ไข และสิ่งใดแก้ไขไม่ได้ขอให้เขียนมาอำเภอละ 10 ปัญหา ก็จะมีปัญหาให้เห็นถึง 250 รายการ อาจมีทั้งเรื่องงบประมาณ กำลังคน อุปสรรคจากคนทำงาน และสังคมแวดล้อม ซึ่งคงวนเวียนอยู่แถวนี้ แต่ถ้านำปัญหามาวิเคราะห์ และแก้ไขอย่างมีเป้าหมายเป็นรายประเด็น/รายอำเภอไป เชื่อว่าจะสกัดกั้นยาเสพติด ลดปริมาณการติดและพึ่งพายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลงได้ไม่น้อย.