หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รวมพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดยังต้องออกแรง

Author by 4/09/14No Comments »

thainews180           ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของชาวโลก ที่ต้องยอมรับว่าสังคมประเทศไหน ๆ ก็เกิดขึ้นได้ แม้แต่ประเทศคอมมิวนิสต์ที่ถือว่าเผด็จการ และใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สำหรับประเทศไทยนั้น มีการกำหนดนโยบายไว้ทั้งในแผนระยะสั้น และระยะยาวมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการทำสงครามยาเสพติดไปจำนวนมหาศาล จนกระทั่งต้องตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาถึงระดับจังหวัด และอำเภอ ช่วงหนึ่งเคยมีการกวาดล้างปราบปรามอย่างเฉียบขาดมาแล้ว แต่ก็ไม่สามารถจะสกัดกั้น และสร้างความตระหนักแก่สังคมได้ จึงต้องทำงานกันต่อไป โดยยังไม่ทราบผลเช่นกันว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าใด จึงจะเอาชนะมันได้

ในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2557 ปลายเดือนที่ผ่านมา นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เร่งติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด กำหนดให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เห็นผล  ดังนั้นตั้งแต่จังหวัดลงไปถึงอำเภอ จะต้องร่วมผู้บูรณาการความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างจริงจังต่อไป เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง แม้ที่ผ่านมาจะทำได้ระดับหนึ่งก็ตาม

เพราะการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง การทำงานจึงต้องเน้นความมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะจัดประชุมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้กำกับการ สารวัตรใหญ่ สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถึง 3,000 คนในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถือเป็นการผนึกพลังครั้งใหญ่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อหวังจะบูรณาการพร้อมกันทุกภาคส่วน เอาชนะยาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจริง ๆ ขึ้นมา เรียกว่าจะต้องออกแรงกันจริง ๆ และให้ระวังคนของรัฐอย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด.