หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ระบบคุณธรรมชาติ จะช่วยสกัดคอรัปชั่น

Author by 1/03/16No Comments »

thainews180     ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ The importance of building National Integrit System ในโอกาสสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินครบรอบ 100 ปี(สตง.) ภายใต้หัวข้อ “ระบบคุณธรรมแห่งชาติ” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 24 ประเทศเข้าร่วมการสัมมนา โดยมุ่งหวังให้ระบบคุณธรรมแห่งชาติได้ใช้เป็นกลไกเครื่องมือ ในการตรวจสอบเงินงบประมาณแผ่นดิน และเกิดกระบวนการร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ระหว่างองค์กรตรวจสอบจากประเทศต่างๆทั่วโลก ไปสู่การบูรณาการแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดกระบวนทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อสู้เอาชนะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นเอกภาพ นำประเทศชาติ    ไปสู่สังคมสุจริต โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น

การสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นการประกาศตัวอย่างชัดแจ้งว่า ประเทศไทยต่อไปนี้จะเอาจริงเอาจังกับการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเฉียบขาด ขณะเดียวกันก็จะใช้ “ระบบคุณธรรมแห่งชาติ” (International Symposium On Nation Integrity System) อันเป็นหัวข้อสำคัญบนเวทีครั้งนี้ ชี้นำให้ข้าราชการ ไปจนถึงประชาชนเห็นความสำคัญของการสร้างระบบคุณธรรมแห่งชาติ มาจากแนวคิดระบบคุณธรรมแห่งชาติ หรือ National Integrity System หรือ NIS ซึ่งอธิบายถึงบทบาทสถาบันหลัก 13 สถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันเปรียบเสมือน “เสาหลัก” ต้องร่วมสร้างระบบคุณธรรมแห่งชาติค้ำจุนสังคมให้พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย องค์กรบริหารจัดการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา องค์กรตรวจเงินแผ่นดินหรือสถาบันการตรวจสอบสูงสุด หน่วยงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พรรคการเมือง สื่อ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม โดยถือเป็น 1 ใน 12 ค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ขณะที่นานาชาติจับตาดูประเทศไทย ที่รั้งอยู่อันดับท้ายๆ ในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น แต่ สตง.ก็ต้องชิงเสนอบทบาทของตนเองออกมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสากลว่า สามารถรับมือกับการโกงกินได้ เพราะบทบาท อำนาจหน้าที่    สตง. ในปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักที่จะค้ำจุน ระบบคุณธรรมแห่งชาติโดยมีผลงานการตรวจสอบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในการปฏิบัติงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งต่อไปนี้การตรวจสอบจะต้องทำอย่างจริงจัง พบผิดก็ควรลงโทษ มิได้หวังช่วยเหลือค้ำจุนกันอย่างในอดีตที่ยังไม่มีระบบตรวจาสอบ.