หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ระบุเทคโนโลยีมีผล พัฒนาด้านภาษาเด็ก

Author by 12/01/15No Comments »

thainews180            คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ให้ไว้แก่เด็กและเยาวชน คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ซึ่งหมายถึงการเน้นย้ำนโยบายในเรื่องการมุ่งให้ความรู้ และเรื่องคุณธรรมเป็นพิเศษแก่เด็ก และเยาวชน จึงจะ นำไปสู่อนาคตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนประเทศชาติได้ หากขาดเสียอย่างหนึ่งอย่างใดก็ย่อมจะทำให้สังคมพิกลพิการ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีเป็นคนมีคุณภาพได้นั่นเอง             แต่ขณะเดียวกัน ก็มีความห่วงใยกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกยุคใหม่ ที่สังคมต้องรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพัฒนา   การของเด็ก ว่าจะเติบโตต่อไปภายหน้าในรูปลักษณ์ใด

ฟังความเห็นจาก ..พรรณพิมล     วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ที่กล่าวว่า จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยต่อเนื่องพบว่าในภาพรวมเด็กไทยมีพัฒนาการที่ด้อยลง โดยปัจจุบันพบเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการค่อนข้างมาก ประมาณร้อยละ 30 ของเด็กในปัจจุบัน และในร้อยละ 30 ของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาดังกล่าว ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา อันเป็นเรื่องสำคัญเพราะพัฒนาการด้านภาษา ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เด็กจะใช้ในการเรียนรู้วิชาความรู้อื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น หากเด็กขาดโอกาสในการส่งเสริมให้มีภาษาในการสื่อสารและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีจะไปกระทบต่อการเรียนรู้อื่น ๆ ของเด็กด้วยนั้น นับเป็นข้อคิดที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตระหนัก

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบายว่า เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเลต ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาทักษะภาษา และการสื่อสารอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่เน้นเรื่องการใช้มือเด็กในการสัมผัสที่รวดเร็ว แต่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษา และการสื่อสาร จึงให้แนะนำถึงพ่อแม่ผู้ปกครองว่า ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี เทคโนโลยีถือว่ามีประโยชน์น้อยมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนเด็กที่มีอายุ 3 ปี ขึ้นไป พ่อแม่อาจเลือกบางแอพพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนรู้หรือเป็นเกมส์การเล่นส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่ต้องจำกัดระยะเวลาการเล่นเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ     คู่มือ “แม่และเด็ก” ซึ่งเป็นคู่มือแนะนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี โดยเนื้อหาสาระมีคำแนะนำการดูแลพัฒนาการของเด็กในด้านภาษา และวิธีการกระตุ้นเด็กในการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนะนำเว็บไซต์ที่พัฒนาจากงานศึกษาเด็กไทย Thai childdevelopment เพื่อให้ติดตามเรียนรู้การเลี้ยงดูเด็กให้กับพ่อแม่นำไปใช้ในการศึกษาเลี้ยงดูบุตรด้วย ถือเป็นของขวัญวันเด็กปีใหม่ 2558 อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว.