หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

รับปัญหาหมอกควัน กับแผนล่วงหน้าไก่โห่

Author by 31/08/14No Comments »

thainews180           ปัญหาใหญ่ของจังหวัดภาคเหนือ    ตอนบน คือ การเผาป่า ทำให้เกิดหมอกควัน และทัศนวิสัยไม่ดี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ซึ่งปีนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เห็นว่าจะต้องวางแผนรับมือตั้งแต่ไก่โห่ในขณะนี้ จึงมอบให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.ประชุมวางแผนมาแล้วรอบหนึ่งเพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าเป็นไปอย่างยั่งยืนในปี 2558 โดยกำชับให้วางแผนแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าตั้งแต่บัดนี้ ไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่กับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือโดยรวม

สำหรับแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าปี 2558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น องค์กรเครือข่าย ทสม. และผู้นำชุมชนไปแล้ว ระบุว่าต้นปีที่ผ่านมามีรายงานสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันปีนี้ว่า คุณภาพอากาศ มีค่า PM10 สูงสุด 282 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นเมื่อ 22 มีนาคม 2557 ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศ เกินมาตรฐานไป 20 วัน เกิดไฟป่า 942 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 9,147 ไร่ เกิด Hotspot (จุดความร้อนเผ่าในที่โล่ง) 2,381 จุด บางอำเภอ พบ Hotspot มาก ในขณะที่อีกหลายอำเภอพบการเกิดจุด Hotspot จำนวนน้อย

ส่วนการแก้ไขปัญหา จะกำหนดวันเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้ชื่อ “80 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่า” ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์-21 เมษายน 2558 และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม การกำหนดมาตรการและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในปีหน้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เสนอแนะให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การเตรียมความพร้อมหรือ kick off ในพื้นที่แหล่งกำเนิดไฟป่า/หมอกควัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมากที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพราะภารกิจนี้จะมาเปิดงานในลานกิจกรรมห้างหรือหน้าศาลากลางคงได้แต่ภาพสวยๆ ควรไปจัดในพื้นที่นั้นจะดีกว่า.