หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ร้องปัญหารุกที่ดินมากสุด ศูนย์ดำรงธรรมชม.รับอื้อ

Author by 9/09/14No Comments »

thainews180          หลังจากที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามมารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจไปแล้ว  ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมอจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และ อปท.ร่วมดำเนินงาน พร้อมกันนั้นยังได้นำงานบริการของหน่วยงานต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบ One Stop Service อาทิ บริการชำระค่าไฟฟ้าและขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  และบริการชำระภาษีรถยนต์และรถจักยานยนต์ รวมทั้งบริการรับแจ้งความ รับแจ้งเบาะแสของตำรวจไปด้วยนั้น

มีข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม-20 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 328 เรื่อง โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 177 เรื่อง และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 151 เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 เรื่อง อันดับแรกได้แก่เรื่องการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่ามีถึง 108 เรื่อง (ผ่านช่องทาง ผวจ. จำนวน 53 เรื่อง และผ่านช่องทาง มทบ.33 จำนวน 55 เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 32.92% ลำดับที่ 2 เป็นเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 99 เรื่อง (ผ่านช่องทาง มทบ.33 จำนวน 51 เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 30.18% และลำดับที่ 3 เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ จำนวน 41 เรื่อง (ผ่านช่องทาง ผวจ. จำนวน 14 เรื่อง และผ่านช่องทาง มทบ .33 จำนวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.5%) เรื่องส่วนหนึ่งดำเนินการแล้ว และที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการ

ทั้งนี้ น.ส.วิราชินี คำชุมภู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ระบุว่าปัญหาการร้องเรียนเรื่องบุกรุกที่ดิน ที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอสะเมิง ที่กำลังสอบสวนกันอยู่ จึงแสดงให้เห็นว่าในท้องที่ต่าง ๆ มีความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว จากการที่นายทุนเข้าไปบุกรุกถือครองหรืออ้างเส้นสายใหญ่เข้าไปเบียดบังเอาที่หลวงเป็นที่ของตนเอง สร้างความไม่เป็นธรรมกับคนยากคนจน ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขคือ ต้องสอบสวนที่ไปที่มา และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนเข้าใจทำไมถึงออกเอกสารสิทธิ์ในบางแปลงได้และอีกหลายแปลงไม่ได้ ภารกิจนี้เป็นการให้ความเป็นธรรมและคืนความสุขแก่ประชาชนแท้จริง.