หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำปางนำนักเรียนดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร

Author by 14/08/14No Comments »

thainews180       วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ที่ จ.ลำปาง มีกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้พบบ่อยนักเกิดขึ้น โดยนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ. ลำปาง ร่วมกับ พล.ต.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 นาย      ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย นายภูริต คันธชุมภู ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ร่วมกันเปิดกิจกรรมดำนา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ.ลำปาง ในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” นำเยาวชนเด็กนักเรียนกว่า 1,000 คน เรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชาวนา ร่วมปักดำกล้าพันธุ์ข้าวลงในพื้นที่แปลงนาสาธิต โรงเรียนเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน และประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเพื่อสนองแนวทางตามพระราชเสาวนีย์ ปลูกฝังพื้นฐานความรู้ ความคิดให้เยาวชนเด็กนักเรียน ได้เห็นความสำคัญของข้าว และเข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียน มีจุดมุ่งหมาย ที่จะนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ส่งเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้แนวทาง การดำเนินชีวิตตามวิถีของชาวนา เข้าใจถึงประเพณี วัฒนธรรมข้าวของไทย ซึ่งได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นหลักการปฏิบัติ ให้เกิดทักษะ กระบวนการคิด และประสบการณ์ในการปลูกข้าว นักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีแรกนาและลงแขกดำนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมให้กลับคืนมา

นับเป็นโครงการที่ดี ที่จังหวัดจนถึงโรงเรียนได้นำปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงความรู้ในการทำนามาทำพิธีแรกนา พิธีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามวิถีความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ การนำนักเรียนช่วยกันลงแขกดำนาปลูกกล้าพันธุ์ข้าว ในช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ พร้อมกำหนดพื้นที่แปลงนาให้เด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้น รับผิดชอบดูแลต้นข้าวในแปลงนาของกลุ่ม ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตจนกว่าจะออกผลผลิต และกำหนดจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในวันพ่อ   แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ข้าวที่ได้ก็จะนำไปสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนต่อไปด้วย.