หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำปางป้องยาเสพติด ประกวดยอดภาพถ่าย

Author by 2/05/15No Comments »

thainews180       ปัญหายาเสพติด เป็นวาระของชาติมานานหลายสิบปีแล้ว โดยการป้องกันและแก้ไขยังต้องเดินหน้า และปฏิบัติการเชิงรุกต่อเนื่องต่อไปในทุกทาง ดังเช่นเมื่อเร็วๆ นี้ที่จังหวัดลำปาง นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด้วยการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดระดับจังหวัด

ถือเป็นการทำกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมโดยการประกวด    ภาพถ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., เยาวชนนอกสถานศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทที่ 2 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปวส. เยาวชนนอกสถานศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 5 คน ส่งได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ โดยแต่ละภาพที่ส่งประกวดให้บรรยายภาพใต้ภาพด้วยกลอน 8 จำนวน 4 บท โดยไม่มีการพาดพิงการเมือง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง และต้องไม่ลบหลู่สถาบัน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่   บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

การประกวดภาพถ่ายในระดับจังหวัดครั้งนี้ ส่งผลงานได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ)ลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานชนะเลิศทั้ง 2 ประเภทๆ ละ 3 รางวัล มอบเกียรติบัตรและโล่ ในระดับจังหวัด จากนั้นจะเลือกผลงานที่ชนะเลิศทั้ง 2 เภท ส่งให้สำนักงาน ปปส.ภาค เพื่อส่งชิงชนะเลิศในระดับประเทศ โดยชนะเลิศที่ 1 จะได้รับเกียรติบัตร โล่ พร้อมเงินรางวัล 5 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร โล่ พร้อม เงินรางวัล 3 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เกียรติบัตรโล่พร้อมเงินรางวัล 2 หมื่นบาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 1 หมื่นบาท ซึ่งครูอาจารย์หรือโรงเรียนน่าจะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ จะช่วยดึงให้เยาวชนสนใจและร่วมกันต่อต้านยาเสพติดอีกทางหนึ่ง โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th