หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำปางร่วมปลูกป่า ล้านกล้ามหามงคล

Author by 20/07/15No Comments »

thainews180          ฤดูฝนแม้ฝนยังมาไม่มากนัก ถือว่าเหมาะที่สุดสำหรับการปลูกกล้าพรรณไม้หรือการปลูกเสริมเพิ่มป่าธรรมชาติ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว ถึงแม้ไมช่วยกันปลูก แต่ขออย่าทำลายป่า ป่านั้นก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นเอง แต่เมื่อประชาชนรณรงค์ปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าขึ้นมาเสริมก็เท่ากับจะลดการทำลายธรรมชาติลง ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังที่หลายจังหวัดกำลังดำเนินการปลูกป่าในช่วงนี้ ล่าสุดวันเสาร์ผ่านมาที่จังหวัดลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตร และหลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้” รวมพลังประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา

สถานที่ปลูกอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ    แม่ยามใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว(ดอยโตน) หมู่ที่ 8 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพลทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 รวมถึงกำลังพลฝ่ายพลเรือน ทั้งข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่ยามใน รวมกว่า 1,500 คน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนัก ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และต้นน้ำลำธาร ด้วยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยรักษาความชุ่มชื้น ลดภาวะโลกร้อน และคืนความสมบูรณ์ให้กลับสู่ธรรมชาติ

โดยการทำกิจกรรมรวมพลังร่วมกันปลูกป่าดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 32 ได้น้อมนำหลักทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อจะปลูกป่าในใจคนให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับผืนป่าของชุมชนบ้านแม่ยามใน ซึ่งในครั้งนี้ได้เน้นการปลูกป่าไม้แบบผสมผสาน ทั้งไม้ประเภทใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ โดยนำกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วกว่า 19 ชนิด ปลูกเสริมลงบนพื้นที่ป่า 100 ไร่ อาทิ กล้าพันธุ์ไม้สัก พะยูง มะค่าโมง อินทนิลน้ำ ยางนา และไผ่ เป็นต้น รวมกล้าพันธุ์ไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 3,000 ต้นกล้า โดยการปลูกป่าผสมผสานดังกล่าว มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า พออยู่ พอกิน พอใช้ และเพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในวันดังกล่าวยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 9,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำแม่ยามใน เพื่อจะให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่คนในชุมชนด้วย.