หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำปางสืบชะตา-ยอคุณ ปลุกกระแสรักษ์แม่น้ำวัง

Author by 23/12/14No Comments »

141220103100         ประเพณีหรือพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวเหนือที่มีมาช้านาน คือ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สัคว์ ธรรมชาติต่างๆ เช่น ต้นไม้ แม่น้ำ และอื่น ๆ จึงทำให้เกิดการหลอมรวมทางจิตใจอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุข และเกิดความสมานสามัคคีมาตลอด พิธีกรรมหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นการบวชป่า และสืบชะตาสายน้ำ อันเป็นเหมือนสายโลหิตหล่อเลี้ยงผู้คน ดังเช่นล่าสุด จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเทศบาลนครลำปางประกอบพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง โดยนำข้าราชการ และประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมพิธีทางศาสนา รวมพลังแสดงจิตสักการะขอขมาต่อสายน้ำแม่วัง ที่บริเวณสวนสาธารณะเขื่อนยาง ท่าน้ำบ้านดงไชย ชุมชนบ้านดง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองเมื่อไม่กี่วันก่อน

ในพิธีพระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแม่น้ำวัง ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่น้ำ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปางประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเจริญศีลภาวนาทาน พร้อมกับได้ตั้งเครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงต่อเทพยดา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมตั้งจิตอธิษฐานขอเทวาอารักษ์ พระพรหมเจ้าที่ ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาแม่น้ำวังให้ใสสะอาด มีอายุยืนยาว เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตแก่ประชาชนสืบต่อไป

พิธีกรรมสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง เป็นพิธีกรรมความเชื่อตามแบบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จังหวัดลำปางได้นำกลับมาใช้ ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “คืนสายน้ำใส ให้แผ่นดิน” อันเป็นกุศโลบายในการสร้างขวัญกำลังให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้อาศัยสายน้ำในการดำรงชีวิตตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ รำลึกนึกถึงพระคุณของน้ำที่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิต ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง และไม่ทำให้น้ำสกปรก เพื่อจะผลักดันมาตรการการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวังของจังหวัดลำปาง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพราะแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำมาอย่างยาวนาน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนชาวลำปาง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกปักรักษา พัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวังให้ใสสะอาด มีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในด้านคุณภาพน้ำ ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม ให้แม่น้ำวังได้คงอยู่คู่กับเมืองนครลำปางสืบต่อไป จึงนับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม.