หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำพูนกับทุนวัฒนธรรม สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก

Author by 12/09/14No Comments »

1 copy            กลายเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานกันมากถึงงานประเพณีทานสลากภัต หรือก๋วยสลาก ซึ่งจังหวัดลำพูน มีประเพณีที่แปลกกว่าถิ่นอื่น เพราะยึดถือตามแบบอย่างวัฒนธรรมของชาวไทยยองมาช้านานแล้ว โดยการถวายทาน “สลากย้อม” ที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 57 หลายภาคส่วนของจังหวัดลำพูน รวมทั้งสำนักงาน ททท.ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ท่ามกลางบรรยากาศของงานทำบุญถวายสลากภัตที่จัดสร้างด้วยต้นเงินต้นสิ่งของครัวทานไว้สูงนับสิบเมตรจำนวนมาก นอกจากเจ้าศรัทธาที่เป็นหญิงสาวส่วนใหญ่แล้ว ในงานนิมนต์พระสงฆ์สามเณรนับพันรูปมาจับสลากรับเครื่องไทยทานดังกล่าว

ประเพณีเช่นนี้ แม้จังหวัดอื่นๆ  ก็จัดถวายทานสลากภัต แต่ไม่ได้จัดสร้างต้นเงินต้นไทยทานสูง จึงเป็นที่แปลกแตกต่าง และเป็นที่สนใจของคนทั่วไป ซึ่งนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.) กล่าวว่า อบจ.ลำพูนร่วมกับจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จัดงานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามงานนี้ คือ งานสลากย้อมลำพูน หนึ่งเดียวในโลก หวังให้คนลำพูนร่วมอนุรักษ์สืบทอดงานประเพณี ขณะที่คนต่างบ้านต่างเมืองก็จะได้สนใจมาเที่ยวชมความงดงามทางวัฒนธรรมของชาวลำพูน    อบจ.ลำพูน จึงมีแนวคิดก้าวต่อไปจะพัฒนาเมืองลำพูนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 1,300 ปี ให้เป็นนครแห่งทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างมูลค่า ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งงานสลากย้อมลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

แนวคิดดังกล่าวจะเป็นการระดมพลังทุกภาคส่วนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมร่วมกัน ให้เกิดมูลค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเองอย่างน่าสนใจ เพราะเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่เป็นมรดกและมีคุณค่าของท้องถิ่นอยู่แล้ว อยู่ที่จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอย่างไร ตามที่ อบจ.เตรียมแผนไว้อีก 3 ปีข้างหน้าจะมีการแต่งเมือง การแสดงวัฒนธรรมชุมชน การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง การเตรียมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จอดรถ และการนำสายไฟลงใต้ดินของเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างจุดเด่นที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังหวังว่า อบจ.จะส่งเสริมให้ประเพณีสลากย้อมเป็นการจัดทำของชุมชนเองมากกว่าการจัดสร้างโชว์เท่านั้น.