หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำพูนจัดตั้งครบถ้วนแล้ว หมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งจว.

Author by 28/01/15No Comments »

thainews180      การรณรงค์เรื่องศีลธรรมแก่ประชาชนอย่างเข้มข้น โดยใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนรักษาศีล 5 ข้อ ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้นโยบายแก่มหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อจะลดปัญหาข้อขัดแย้ง ปัญหาสังคม อาชญากรรม และอื่น ๆ สามารนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ซึ่งปรากฏว่าหลายจังหวัดมีการประกาศจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปส่วนใหญ่แล้ว และบางจังหวัดสามารถเปิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัด ดังเช่นจังหวัดลำพูน ที่ควรหยิบมาเป็นต้นแบบ

พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัด ลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร กล่าวว่า นอกจากงานส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณร โดยจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน สาขาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2540 แล้วยังต้องดำเนินการด้านงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดอบรมระดับตำบลหรือ อปต.ทุกตำบลในจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จังหวัดลำพูนโชคดีที่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการดำเนินภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะคณะสงฆ์ทุกอำเภอ และทุกวัด คณะศรัทธาประชาชนชาวลำพูนเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมอย่างยิ่ง เช่นที่ บ้านพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ มีการรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดในหมู่บ้านไม่เลี้ยงไก่ เป็ด วัว ควาย เพราะต่างไม่กินเนื้อสัตว์

ตามพระบัญชาของประธานผู้    ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยสมเด็ชพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ได้รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล 5 มาตั้งแต่ปี 2557 จังหวัดลำพูนมี 8 อำเภอ 599 หมู่บ้านนั้น คณะสงฆ์ได้ร่วมกับ ผวจ.ลำพูน และนายก อบจ.ลำพูน พร้อมอุบาสกอุบาสิกาจัดโครงการ อปต.สัญจรไปทุกตำบลในจังหวัดกว่า 50 ตำบลใช้เวลากว่า 4 ปี จนกระทั่งสามารถประกาศเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบถ้วนแล้ว จะเห็นได้จากเทศกาลส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ร้านรวงต่าง ๆ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้น้อย เพราะประชาชนพากันเข้าวัดสวดมนต์รับปีใหม่กันหมด สำหรับโครงการ อปต.สัญจรที่มุ่งอบรมเรื่องการรักษาศีล 5 ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือนไม่เฉพาะแต่ในฤดูเข้าพรรษาเท่านั้น โดยได้รับการ      สนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เดือนละ     39,000 บาท ทางจังหวัด และคณะสงฆ์รวมทั้ง วัดพระธาตุหริภุญชัยฯสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง จึงนับว่าผลงานที่เกิดขึ้นมาจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญสุดคือการปฏิบัติได้จริงในหลายหมู่บ้านร่วมกันรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป.