หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำพูนมุ่งให้ข้าราชการ โปร่งใสยึดธรรมาภิบาล

Author by 8/12/14No Comments »

thainews180         เมื่อเร็วๆ นี้ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลำพูน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดย ผวจ.ลำพูน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำนักทะเบียนดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำสำนักทะเบียนดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2557 แก่ข้าราชการอำเภอต่าง ๆ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีผลงานการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2557 เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้ ผวจ.ลำพูน ซึ่งถือว่าเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่อย่างเต็มตัว หลังจากอยู่ระหว่างรักษาการอยู่พักหนึ่ง ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ ๆ เป็นเบื้องต้น ตั้งแต่เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ตลอดเดือนธันวาคมนี้ จังหวัดได้เชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชน ได้ร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเด็นสำคัญอีกเรื่อง คือ การปฏิบัติงานของข้าราชการ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และมีความโปร่งใส โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับพื้นที่จังหวัดลำพูน กองพลทหารราบที่ 7 ดูแลด้านความมั่นคงอยู่ ที่ประชุมวันดังกล่าว พ.อ.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 จ.ลำพูน ก็กล่าวถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองว่า ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จากนั้นได้ส่งเสริมพัฒนาประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ในลักษณะสามประสาน คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน ส่งเสริมให้ยึดปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมด้านศีลธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านต่างๆ โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองดีเด่น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสะปุ๋งหลวง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง หมู่บ้านศรีบังวัน ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน และหมู่บ้านผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้การทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง และทหารเป็นไปอย่างราบรื่นดี.