หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำพูนเตรียมพร้อม เริ่มต้นฤดูการผลิต

Author by 12/05/14No Comments »

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ซึ่งเกษตรกรไทยถือว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลของเกษตรกรรมหลายจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ถึงแผนการเพาะปลูกฤดูใหม่ สำหรับจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผวจ. กล่าวในรายการผู้ว่าพบประชาชน “อ้ายคำอู้ม่วน” ทาง สวท.ลำพูน เอฟเอ็ม 95 เม็กกะเฮิร์ตซ  ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำถึงทุกส่วนราชการในสังกัดเตรียมข้อมูลเข้าพื้นที่พบปะหารือร่วมกับเกษตรกร เพื่อร่วมวางแผน และจัดระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาด เตรียมปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้รับอนุญาตและใช้ในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดูแลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น กรมการข้าว ที่ดูแลการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว การรับรองพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามสายพันธุ์ ก็ให้เตรียมดินและใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมาณที่เหมาะสม ตลาดจนการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของผู้รับจ้างทำนาด้านต่าง ๆ มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กำกับดูแลการเกษตรที่ผลิต และจำหน่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรสมาชิก และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พร้อมกับติดตามเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยด้านอาหารให้เกษตรกรดำเนินการผลิตที่ดี เพื่อถ่ายทอดคุณภาพและมาตรฐานสู่ผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งเปิดสายด่วน 1170 รับแจ้งเบาะแสการผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับกรมชลประทาน รับหน้าที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรม ทำความเข้าใจร่วมกับเกษตรกรในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ เช่นเดียวกับกรมปศุสัตว์และกรมประมง ติดตามเฝ้าระวังโรค ทำแผนและซ้อมแผนการบริหารจัดการควบคุม กำจัดโรค เป็นต้น ทั้งหมดนั้นถือเป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็น Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแผนการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด แต่ละภูมิสังคม แต่ละช่วงเวลา โดยเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจทางการตลาด และเพิ่มผลิตภาพการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น สรุปว่าถ้าทุกภาคส่วนดำเนินการตามภาระหน้าที่อย่างกระตือรือร้น เชื่อว่าปัญหาเกษตรกรน่าจะลดลงแน่ ๆ