หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำพูนเพิ่มช่องทาง บริการงานทะเบียน

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180                ตามปกติแล้วชาวบ้านธรรมดาหรือที่เรียกว่าตาสี ตาสา ยายมี ตามา มักจะไม่ได้รับความสะดวกเมื่อไปติดต่องานราชการ จะเนื่องด้วยความไม่รู้หรือด้อยการศึกษาหรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่าในการติดต่อราชการในระยะหลังเริ่มจะนำระบบอาวุโสมาใช้ ผู้มีอายุเกิน 70 ปีจะไม่ต้องเข้าคิวก็ตาม จะเห็นตามสถานที่ราชการโดยเฉพาะโรงพยาบาลยังมีคนสูงอายุรอนานเป็นวันๆ ก็มี อย่างไรก็ตาม งานบริการประชาชนของส่วนราชการนั้น คาดว่าต่อไปคงจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่นที่จังหวัดลำพูน ขณะนี้ได้เชิญชวนประชาชนใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 อีกแห่งแล้ว

นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดตั้งหน่วยบริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำพูน (ส่วนแยก) เพื่อให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย งานที่ให้บริการ ประกอบด้วย งานบัตรประจำตัวประชาชน งานตรวจสอบและคัดรับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน งานตรวจสอบและคัดรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร งานตรวจสอบและคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนครอบครัว และงานตรวจสอบและคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนชื่อตัวชื่อสกุลเป็นต้นมีประชาชนต้องใช้บริการมากขึ้น

นอกจากงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำพูน ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนก็ให้บริการ PEA SHOP รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เป็นการรับเรื่องและส่งต่อ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 08.30-15.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำรถเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าใช้น้ำประปา รับคำร้องแบบคำขอติดตั้งประปา ร้องเรียน ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ให้บริการให้คำปรึกษางานประกันสังคมทุกกรณี รับแบบการขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณีทุกวันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ให้บริการรับชำระภาษีรถ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 08.30-15.00 น.ด้วย จึงถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกน่าสนับสนุน จะเห็นได้บางจังหวัดยังเปิดจุดบริการในห้างสรรพสินค้าก็มีแล้ว.