หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ลำพูนเร่งเบิกจ่ายงบ ครึ่งปีต่ำกว่าเป้าหมาย

Author by 30/04/15No Comments »

thainews180         เป็นประเด็นเรียกร้องต่อรัฐบาลต่อเนื่อง เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของประเทสไทยว่าล่าช้า ไม่ส่งผลให้เม็ดเงินจากภาษีของประชาชน กลับออกไปใช้จ่ายหมุนเวียนในท้องตลาด ทำให้เศรษฐกิจทรุดลง เพราะเงินหายไปจากตลาด ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของประชาชนก็เผชิญกับความตกต่อทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในโลกและในประเทศต่อเนื่องมาหลายปี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้ทุกส่วนราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วนั้น

ตัวอย่างที่จังหวัดลำพูน เร็วๆ นี้มีข้อมูลจากนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ คลังจังหวัดลำพูน เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 จากสำนักงานโครงการเปลี่ยนการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดลำพูนมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 64.38 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 3,280.920 ล้านบาท เป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวน 2,112.185 ล้านบาท และยอดรวมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 343.387 ล้านบาท ซึ่งยังมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 ร้อยละ 11.62 ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) มีการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 40.23 จากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 145.119 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 58.375 ล้านบาท และยอดรวมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 45.963 ล้านบาท ซึ่งยังมีการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 ถึงร้อยละ 35.77 และ

ขณะที่ผลการเบิกจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 323.857 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายจำนวน 80.793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.94 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 ถึงร้อยละ 49.06 นอกจากนั้นผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2557 มีผลการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 384.187 ล้านบาท จากเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น 699.678 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.91 สรุปภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดลำพูนจนถึงขณะนี้ (17 เม.ย.58) ยังมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 76  ดังนั้น ผู้มีส่วนรับผิดชอบจึงควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว แต่ขอดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตหรือถูกตรวจสอบภายหลังด้วย.