หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วันนักประดิษฐ์ ส่งเสริมงานวิจัย

Author by 3/02/15No Comments »

thainews180      วันนักประดิษฐ์  ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือกังหันชัยพัฒนา และทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก จึงมีการกำหนดให้เป็นวันนักประดิษฐ์ขึ้น

.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต กล่าวว่า “วันนักประดิษฐ์” เป็นอีกวันที่สำคัญของคนไทย ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และทรงได้รับสมัญญานาม ว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”

การมีวันนักประดิษฐ์ ทำให้เกิดเวทีนำเสนอผลงานของหน่วยงาน นักประดิษฐ์ นักวิจัย สามารถเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและชุมชน และภาคธุรกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการขยายผลหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้สนใจในงานวิจัย คิดค้น และทดลองสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่งมีการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ จนถึงระดับประเทศทุกปี สำหรับงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Creativity & Inspiration” นำเสนอผลงานจากแรงบันดาลใจจากเยาวชน และนักประดิษฐ์ไทย ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์และพัฒนาประเทศได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผลงานวิจัยจาก 14 ประเทศมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 100 ผลงานด้วย นับเป็นความก้าวหน้าทางงานวิจัยของประเทศไทยที่ควรสนับสนุนต่อไป.