หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วันมหาปีติของคนไทย วันเฉลิมฯ 5 ธันวามหาราช

Author by 5/12/14No Comments »

2           วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเมื่อเวียนมาบรรจบถึง พสกนิกรปวงชนชาวไทยดูจะมีความสุขมากที่สุด เพราะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องมานานปี โดยพระองค์ได้ออกมหาสมาคม และมีพระราชดำรัสกับคนไทยด้วยความรักความผูกพัน และความห่วงใยประดุจพ่อกับลูก เนื่องจากพระราชกรณียกิจทุกเรื่องล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยมานานร่วม 70 ปี ประชาชนจึงถือเป็น “วันมหาปีติ” ที่จะได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันทำความดี “เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน” อย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 จึงจัดทำพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยในภาคเช้า เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากนั้นเวลา 08.00 น. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ และในภาคค่ำ เวลา 17.30 น. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติตามสถานที่จัดงาน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเป็นที่จัดกิจกรรมหลักในจังหวัด และหน้าที่ว่าการอำเภอหรือหน้าเทศบาลและ อบต.เป็นที่จัดงานของท้องที่-ท้องถิ่นนั้น ๆ ส่วนวันที่ 6 ธันวาคม เป็นงานพิธีสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ตามที่กำหนดโดยเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนั้น แต่ละจังหวัด-อำเภอ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานและองค์กรที่มีความพร้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 หรือตลอดเดือนธันวาคมนี้ เช่น การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การบริจาคโลหิต การไถ่ชีวิตโค กระบือ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การปั่นจักรยานหรือเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข และที่ขอความร่วมมือเป็นพิเศษในปีนี้คือการเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2557 ขณะเดียวกันในเดือนนี้ต้องไม่ลืมที่จะประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่/อาคารสำนักงาน/บ้านเรือน ให้สะอาดสวยงามด้วย ก็จะทำให้เดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นมหาปีติของคนไทยถ้วนหน้า.