หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วันมาฆบูชารำลึก ร่วมกันงดอบายมุข

Author by 22/02/16No Comments »

thainews180           วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ใต้ (กรณีมีอธิกมาสเป็นเดือน 4) หรือวันเดือนห้าเป๋ง ของชาวภาคเหนือ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าวันมาฆบูชา หรือมาฆปุณณมี วันนี้มีความสำคัญอย่างไร ตามพุทธประวัติ และหลักฐานในพระไตรปิฎกล้วนระบุว่า วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยเรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย เพื่อให้พระสงฆ์สาวกนำไปประพฤติปฏิบัติ และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามไปทั่วโลก ตราบมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลายาวนานกว่า 2,559 ปี

การประชุมสังฆสันนิบาตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้น มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นถึง 4 องค์ประกอบ คือ เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงที่เวฬุวันในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมายกันไว้ก่อน, พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้, พระสงฆ์ทั้งปวงนั้น ล้วนได้รับการอบรมสั่งสอนจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

ด้วยความมหัศจรรย์ในเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาลแม้จะเนิ่นนานเพียงใดก็ตาม พุทธบริษัททั้ง 4 ไม่เคยลืมเลือน ต่างมุ่งหวังจะได้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งรสพระธรรมแห่งองค์พระศาสดา อันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ แม้ผู้ที่ไม่สามารถจะปฏิบัติให้ละจากกิเลสได้ ก็ขอให้เป็นผู้ยึดในฆราวาสธรรม คือ เป็นผู้มีศีลธรรม ตั้งตนอยู่ในกรอบของพลเมืองดีตามคิหิปฏิบัติ อย่างน้อยที่สุดให้รักษาศีล 5 ข้อ ก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในชาตินี้ แม้จะละสังขารไปแล้วก็มีที่หวังข้างหน้าไปสู่สุคติ มิใช่ไปอบายภูมิหรือที่เรียกกันว่านรกภูมิ

วันสำคัญนี้ จึงเชิญชวนร่วมกันรักษาศีล ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ได้รวมเองเป็นงานสมโภช60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยขอให้ประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนและเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิดเจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน กับขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยพร้อมหน้ากัน ก็จักเป็นมหากุศลแก่ตนเองยิ่งนัก.