หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วันเกษตรแห่งชาติ แม่โจ้เตรียมจัดใหญ่

Author by 26/01/16No Comments »

thainews180                 ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2559ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกร นิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสนับสนุน เผยแพร่ อนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการมุ่งพัฒนาและสร้างความตระหนักให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการเกษตรแบบยั่งยืน สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจด้านการเกษตรให้เกษตรกรในประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าในเชิงคุณภาพได้ เพราะไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนั้น

งานวันเกษตรแห่งชาติ ถือเป็นงานระดับชาติที่ยกมาจัดส่วนภูมิภาค นับว่ามีความสำคัญและน่าสนใจมาก ซึ่ง ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2559 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้โอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะด้านต่างๆ กระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลกในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยที่เป็นสังคมเชิงนิเวศ ซึ่งแม่โจ้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายส่วน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการพูดคุยหารือในการร่วมสนับสนุนให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพื่อคนไทยทั้งประเทศ โดยสรุปแล้วงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ครั้งนี้นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่รวบรวมหลากหลายกิจกรรม รวมเอาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตร ยกมาไว้ด้วยกันที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Organic Land ดินแดนแห่งการมีสุขภาพที่ดี ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขในการมาเที่ยวชมงานในห้วงดังกล่าว จึงคาดว่าจะมีสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร และเกษตรกรเข้าร่วมงาน และกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก เป็นการสร้างเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง.