หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วิสาขบูชารำลึก คุณค่าของศาสนา

Author by 12/05/14No Comments »

วันนี้เป็น วันวิสาขบูชาปุณณมี ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลตรงกัน 3 ประการเมื่อนับวันตามจันทรคติ คือตรงกับวันประสูติ วันตรัสรู้ธรรม และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ไทย ด้วยกาลเวลาผ่านมายาวนานถึง 2557 ปี จึงทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาเป็นอันมาก นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 องค์การสหประชาชาติ ยังได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก และเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติ เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่สอนให้โลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วย

วันสำคัญนี้ ทั้งส่วนกลาง และจังหวัดต่าง ๆ จึงประกอบพิธีกรรม และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เหมือนกัน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ติดตั้งธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร ประดับตกแต่งป้ายวิสาขบูชารำลึกด้วยผ้าสี บริเวณซุ้มประตูวัด หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อาคารบ้านเรือน ถนนสายหลัก 3 สาย 4 แจ่งคูเมือง และขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชน ผู้ประกอบการ งดเว้นการฆ่าสัตว์และอบายมุขทั้งปวง ขอให้สถานบริการและสถานบันเทิงหยุดกิจการในวันวิสาขบูชา 1 วัน ในวันวิสาขบูชาที่ 13 พฤษภาคม 2557 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามสถานที่กำหนดหรือวัดใกล้บ้าน ฟังเทศนาธรรม ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์-กุศล และภาคค่ำร่วมกันเวียนเทียน เป็นต้น

นอกจากนั้น ทุกจังหวัดยังจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ที่เชียงใหม่เปิดงานตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 ที่พุทธสถานเชียงใหม่ มีนิทรรศการโดยศูนย์กองทุนเผยแผ่พุทธศาสนา การแสดงปาฐกถา เรื่อง ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันถัดมามีการจัดนิทรรศการของเครือข่ายปลอดเหล้าที่วัดพันอ้น และวานนี้ (12 พฤษภาคม)มี 2 กิจกรรมสำคัญ คือ เดินขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา ตั้งแต่พุทธสถานเชียงใหม่ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยผู้เข้าร่วมขบวนประกอบด้วยข้าราชการ ครูนักเรียน กลุ่มชาวต่างประเทศ คณะศรัทธาประชาชนจากชุมชน และวัดต่าง ๆ กิจกรรมงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ “เตียวขึ้นดอยสุเทพ” ณ ลานครูบาศรีวิชัย รวมทั้งมีการแสดง แสง สี เสียง ของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่าง 11-14 พฤษภาคม 2557 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ผู้คนได้ตระหนักและรู้ซึ้งถึงคุณค่าพระพุทธศาสนา และนำพาชีวิตของตนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไป.