หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง แปรรูปลำไยขายได้ทั้งปี

Author by 25/07/14No Comments »

thainews180            ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจของภาคเหนือ ปัจจุบันยังกระจายไปปลูกในภาคอื่น ๆ มีทั้งลำไยในฤดู และนอกฤดู แต่ในฤดูมีผลผลิตออกมาพร้อมกันมากกว่า จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการเน่าเสีย หรือบริโภคไม่ทัน แม้แต่การส่งออกก็ต้องรมควันหรือแช่ห้องเย็น เพื่อยืดอายุของผลผลิต แต่ก็ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไปอีก ทางออกของเรื่องจึงต้องใช้วิธีถนอมอาหารด้วยการแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง ส่วนใหญ่อบแห้งทั้งเปลือกแบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก สำหรับกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มในพื้นที่ปลูกลำไยได้หันมาแปรรูปลำไยสีทอง(อบแห้ง) จนมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือของตลาดอย่างดี นั่นคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ต.มะเขือนแจ้ อ.เมืองลำพูน ล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2557

ไม่กี่วันก่อน นายอาณัติ วิทยานุกูล รอง ผวจ.ลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร นายอำเภอเมืองลำพูน ว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูน นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ และผู้นำชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต้อนรับนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผอ.กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557 จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคาร ธ.ก.ส. ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง บ้านสันป่าเหียง (ตราถุงทอง) ที่มาตรวจเยี่ยมและตัดสินการดำเนินงานของวิสาหกิจแห่งนี้ ในฐานะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2557 และจะเป็น 1 ใน 9 แห่งของประเทศที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557

คณะกรรมการตัดสินได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การประกวด และซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนายนราชัย ริมแจ่ม ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง (ตราถุงทอง) อธิบายถึงความคิดริเริ่มของกลุ่ม ความสามารถในการบริหารและการจัดการกลุ่ม บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก เรื่องความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม รวมทั้งด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ จนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย จึงนับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวอย่างเข้มแข็ง และใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาวิสาหกิจ จนกระทั่งได้รับรางวัลระดับภาคมาแล้ว คาดว่าแม้จะได้รับรางวัลระดับประเทศหรือไม่ก็ตาม วิสาหกิจชุมชนฯบ้านสันป่าเหียงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรสนับสนุน และให้เป็นที่ศึกษาดูงานแก่ชุมชนอื่นๆต่อไป.