หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 สู่ AEC

Author by 6/09/12No Comments »

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพไทย-จีน-อาเซียน นำคณะกรรมาธิการการ\มาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนต้อนรับ และบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมทั้งเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลักดันให้การก้าวเข้าสู่ AEC ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                ข้อมูลจาก รอง ผวจ.เชียงใหม่ ระบุ ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่รวม 49,828 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 3,051,678 คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 371,093 ล้านบาท โดยเชียงใหม่มีมูลค่าสูงสุด 178,663 ล้านบาท รองลงมาคือลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยประชากรอยู่ที่ 89,802 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัดลำพูนมีรายได้เฉลี่ยประชากรสูงสุด 160,500 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่ รองลงมาก็คือ เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ

                ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัด เป็นศูนย์กลางการพัฒนา การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการศึกษาเชื่อมโยงกับประเทศ GMS กลุ่มประเทศ BIMSTEC มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้ และบุคลากรในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลางการบิน (Aviation hub) ศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ (Medical hub)และศูนย์กลางการศึกษา (Education hub) การท่องเที่ยวมีความโดดเด่นและหลากหลายสอดคล้องกับกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยว  แต่ว่าจะได้รับการผลักดันจากรัฐบาลเพียงใดให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมิใช่เป็นเพียงข้อมูลในกระดาษเท่านั้น.