หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ รับร้องเรียนรุกป่ามากสุด

Author by 30/09/14No Comments »

ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่            ความทุกข์ร้อนของประชาชน เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม บ้างก็ทุกข์ด้วยเรื่องส่วนตัว บ้างก็ทุกข์จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และที่ทุกข์เพราะถูกเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบนั้นยิ่งหนักหนาสาหัส ความทุกข์ดังกล่าว รัฐบาล และ คสช.ได้เปิดช่องทางให้สามารถร้องทุกข์ได้โดยผ่านศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัด และส่วนกลางร้องทุกข์ที่สำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่สายด่วน 1111 ได้ตลอด 24 ชม.  สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ. และนายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 โดยนำงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว (One Stop Service)

น่าสังเกตว่า สถิติผู้มาใช้บริการในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 (ข้อมูลถึงวันที่ 19 กันยายน 2557) นับว่ายังมีน้อยพียง  148 ราย โดยมาขอรับบริการมากที่สุดคืองานบริการชำระค่าน้ำประปา 38 ราย รองลงมาคือขอคำปรึกษาด้านการทำธุรกิจประกันภัย 25 ราย และงานบริการชำระค่าไฟฟ้า 24 ราย นอกจากนั้น ศูนย์ฯยังเปิดสายด่วน Call Center 1567 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นมา มีผู้ใช้บริการผ่านช่องทางเฉลี่ยวันละ 10 ราย ส่วนใหญ่ร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ นับว่าจะต้องประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากขึ้นอีก ส่วนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ระหว่าง 1 มกราคม-19 กันยายน 2557 มีถึง 512 เรื่อง โดยผ่านช่องทางการยื่นร้องเรียนโดยตรงต่อ  ผวจ. เชียงใหม่ 267 เรื่อง และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย    มทบ.33 จำนวน 242 เรื่อง

ทั้งนี้ เป็นการร้องเรียนเรื่องการการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่ามากที่สุด 175 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.17 รองลงมาคือการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 117 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.85 และลำดับที่ 3 ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ 108 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.09 ซึ่งมีการดำเนินการจนสามารถยุติเรื่องได้ 201 เรื่อง และเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข 311 เรื่อง โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าจะได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขทุกปัญหาเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุด ได้แต่หวังว่าศูนย์ดังกล่าวจะเป็นที่พึ่ง และคืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ชักช้าและทิ้งให้เป็นความทุกข์เนิ่นนานเกินควรต่อไป.