หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ศูนย์นวัตกรรม มช. กับ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

Author by 16/02/16No Comments »

thainews180           คำนิยามเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”  น่าจะไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรม ที่นำมาพูดกันเพื่อให้เกิดประโยคหรือเนื้อหาของเรื่องราวให้สวยหรูเท่านั้น เพราะมีการนำไปปฏิบัติและทำให้เห็นผลดีจริงมาแล้วมากมาย ดังเช่นล่าสุดอาจารย์ ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ ผอ.ศูนย์นวัตกรรม และการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานฯได้เลือกชุมชนต้นแบบในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2 แห่ง  คือ หมู่บ้านต้นกอก ชุมชนเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และหมู่บ้านสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มาจัดทำหลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา 1 หลักสูตร และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชุมชน

โดยการผลิตน้ำยาล้างจานด้วย      นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มปริมาณได้มากขึ้น นำไปสู่มาตรฐานการผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน พร้อมกับจัดทำศูนย์ข้อมูลขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ และเป็นที่ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้  ตามโครงการนี้เริ่มมาจากนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้นโยบายสำคัญ  คือ การป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาประเทศในส่วนของการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐควรนำเอาหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบัติงานราชการต่างๆ ตลอดจนการเร่งขยายผลตามโครงการ และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย ให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพื่อสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนสามารถนำหลักคำสอนของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ   ปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถบริหารจัดการและผลักดันภารกิจหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายโครงการของกระทรวงมหาดไทย “ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ คสช. โครงการนี้ จัดทำขึ้นโดยมอบมายให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำมากำหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากการศึกษาการพัฒนากิจกรรมต้นแบบนำร่องในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ให้ต่อยอดออกไปกว้างขวาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นต่อไป.