หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สภาพอากาศแปรเปลี่ยน ฝนมาช้าน้ำเก็บจึงมีน้อย

Author by 1/09/14No Comments »

thainews180            ฤดูฝนปี 2557 ค่อนข้างจะแปลก เนื่องจากมีฝนตั้งแต่ต้นฤดู แต่เป็นปริมาณน้อยและตกในบริเวณแคบ โดยเฉพาะภาคเหนือแทบทุกจังหวัดค่าเฉลี่ยน้ำฝนที่วัดได้มีน้อยมาก ข้อสังเกตง่ายๆ คือ ยังไม่ค่อยเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มเหมือนปีก่อนๆ ที่ผ่านมา แต่ปัญหาที่วิตกกัน เป็นเรื่องของการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามเขื่อน และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ จนถึงปลายสิงหาคมแล้วยังมีน้ำเก็บกักน้อย ดังที่ นายสมาน ปราการรัตน ผอ.ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่า ฝนจากมรสุมจริง ๆ เพิ่งจะเลื่อนจากจีนตอนใต้ลงมา จึงทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดน่าน และพะเยาในช่วง 2-3 วันนี้ หมายความว่าในช่วงเดือนกันยายนจะมีมรสุมเข้ามาทางตะวันออกอีกหลายระลอก น่าจะยังมีฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้มีน้ำเก็บกักได้อีก

จากการคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือเดือนกันยายน 2557 ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คือ ลักษณะทั่วไปเดือนนี้เป็นปลายฤดูฝน ร‹องมรสุมที่พาดผ‹านภาคเหนือจะเลื่อนลงไปพาดผ‹านภาคกลางและ ภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใตŒพัดปกคลุม และมีกําลังแรงขึ้นเปšนครั้งคราว แต่เนื่องจากปีนี้มีมรสุมจากทะเลจีนเข้ามาล่าช้า เพิ่งจะเลื่อนจากจีนตอนใต้ลงมาปลายสิงหาคมนี้ และยังมีอิทธิพลอยู่จนถึงต้นกันยายน จึงทําใหŒภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน‹น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากไดŒหลายพื้นที่ หลังจากนั้นฝนจะเลื่อนลงไปภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง  โดยที่ยังมีโอกาสที่พายุหมุนเขตรŒอนในทะเลจีนใตŒจะเกิดขึ้น และเคลื่อนตัวมาทางตะวันออกตามร‹องมรสุม และเขŒาใกลŒภาคเหนือตอนล‹าง ทําใหŒมีฝนตกเปšนบริเวณกวŒางได้อีก

ในเดือนกันยายนจึงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มลำน้ำได้ จึงควรเตรียมความพรŒอมป‡องกัน เฝ‡าระวัง อุทกภัย และดินโคลนถล‹ม/ลื่นไถล อย่างไรก็ตาม เดือนนี้ปริมาณฝนมีค‹าใกลŒเคียงค‹าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค‹าสูงกว‹าค‹าเฉลี่ยเล็กนŒอย ส่วนการวัดระดับฝนปานกลางอยู่ที่ 10.1-35.0 มม. ฝนตกหนัก 35.0-90.0 มม. และฝนหนักมากถือเอาตั้งแต่ 90.1 มม. ขึ้นไป ซึ่งในปีนี้ยังไม่ค่อยเกิดขึ้น คาดว่าถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้น และพัดเข้ามา ก็จะทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ระดับเกิน 90 มม.ขึ้นไปได้ และคนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง โดยสามารถติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท   053-277919, 053-922365 และ ในwww. cmmet.tmd.go.th ไดŒตลอด 24 ชั่วโมง สรุปแล้วฝนจะยังมีอีกแต่หวังว่าคงจะไม่ถึงกับทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่เหมือนปี 2554 ขอเพียงให้มาเติมน้ำในเขื่อนและอ่างให้เพียงพอเท่านั้น.