หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สมัชชาสุขภาพแพร่ สู่การจัดการตนเอง

Author by 18/12/14No Comments »

thainews180     เมื่อไม่กี่วันก่อน นายเจริญสุข ชุมศรี คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ พร้อมคณะกรรมการแถลงสรุปผล การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557 เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ สู่การจัดการตนเองของคนแพร่ จัดขึ้นที่โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 300 คน มีวาระการสมัชชาสุขภาพ 2 เรื่องประกอบด้วยการพัฒนาแผนไทย แพทย์พื้นบ้านควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน และการพัฒนาสุขภาวะชาวนา นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

จากเวทีสมัชชา มีการเสนอแนวทางต่าง ๆ หลากหลาย โดยการพัฒนาการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน มีมติให้สถานศึกษาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานบริการสาธารณสุขรวบรวม เก็บรักษาตำรับ ตำรา เอกสาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกร สนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพรในแบบของเกษตรอินทรีย์ และมีการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสมุนไพร แพทย์พื้นบ้าน และภูมิปัญญาพื้นบ้านในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายการแพทย์แผนไทยในพื้นที่อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง

นอกจากนั้น การพัฒนาสุขภาวะชาวนา ที่ประชุมมีมติให้จังหวัดจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการ ด้านกลไกด้านสุขภาวะชาวนา ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการทำงาน มีบทบาทหน้าที่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบูรณาการกับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาครัฐภาค เอกชน และภาคประชาสังคม ให้สามารถเป็นกลไกระดับพื้นที่ที่ส่งเสริมความเป็นชาวนาต้นแบบและมีความเป็นอิสระมากขึ้นเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ภาคท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน จึงถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่รัฐจะนำไปพิจารณาสนับสนุนต่อไป.