หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สะท้อนจากโพลล์แม่โจ้ งานปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

Author by 21/04/12No Comments »

ภายหลังจากเสร็จงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่หรือมหาสงกรานต์ 2555 แล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เผยผลการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 90.9 ได้ให้ความเห็นน่าสนใจ ควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลายประการ เรื่องแรกคือความเห็นว่า ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ยังคงมีการสืบสานประเพณีที่ดีงาม ด้วยเหตุผลว่า เพราะชาวเชียงใหม่ยังคงปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีเพียงร้อยละ 9.1 ที่เห็นว่าไม่ได้มีการสืบสานประเพณี โดยให้เหตุผลว่า หลาย ๆ คนไม่เห็นความสำคัญของประเพณีดั้งเดิม และมีการประพฤติที่ไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายไม่สุภาพ การเล่นสาดน้ำที่รุนแรง เป็นต้น

เมื่อสอบถามถึงประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หรือไม่ ชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 96.3 เห็นว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เพราะเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก มีเพียงร้อยละ 3.7 ที่เห็นว่า ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เพราะรูปแบบการจัดงานในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ไม่มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเหมือนเดิม โดยชาวเชียงใหม่เห็นว่าจุดเด่นของประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ อันดับ 1 คือ การเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณรอบคูเมือง ร้อยละ 85.2 อันดับ 2 คือ การมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงาม เช่น วัดต่างๆ ร้อยละ 71.8 และอันดับ 3 คือ มีการจัดกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรม เช่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ร้อยละ 65.6

ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ร้อยละ 70.8 เห็นว่ามีปัญหา การเล่นน้ำสงกรานต์โดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบ ทั้งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอันตรายทางการจราจร และการทะเลาะวิวาท มีเพียงร้อยละ 29.2 เท่านั้น ที่เห็นว่าไม่มีปัญหา เพราะมีการจัดประเพณีที่ดีงามอยู่แล้ว และการจัดงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอบถามถึงความวิตกกังวลต่อปัญหาที่จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ อันดับ 1 ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 78.4 อันดับ 2 ปัญหาการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 69.5 และอับดับ 3 ปัญหาการแต่งกายไม่เหมาะสม ร้อยละ 66.7 ด้านข้อเสนอแนะต่อการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เชียงใหม่นั้น ชาวเชียงใหม่เห็นว่า ควรมีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ดีงาม เช่น การรดน้ำดำหัว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น.