หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สะพานไทย – ลาว เชียงของ มีผลกระทบร้านค้าเิดิมเหงา

Author by 1/05/14No Comments »

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “แม่โจ้โพลล์” สำรวจความคิดเห็นประชาชน อ.เชียงของ จ.เชียงราย หัวข้อ “เชียงของ…ความพร้อมต่อกาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดนแห่งใหม่” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของ อ.เชียงของ หลังจากเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-27 มีนาคม 2557 จำนวน 449 ราย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.50 คิดว่าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเชียงของเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดจากการพัฒนา และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศลาวและจีนตอนใต้ เดินทางมาเที่ยวได้สะดวกมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 12.92 เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเท่าเดิม และร้อยละ 9.58 เห็นว่านักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากจุดผ่านแดนแห่งใหม่อยู่ห่างจากแห่งเดิมมากกว่า 10 กิโลเมตร

เมื่อสอบถามถึงความพร้อมของ อ.เชียงของต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดนในอนาคต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.20 คิดว่ามีความพร้อม โดยประชาชนเชื่อว่ามีความพร้อมในด้านแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณี อันดับ 2 ในด้านโรงแรมและที่พักในเชียงของ และอันดับ 3 ในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ส่วนข้อเสนอแนะของประชาชนใน อ.เชียงของต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดนนั้น อันดับ 1 แนะว่าควรสร้างและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูดความสนใจ มีความสะอาดและมีความสวยงาม อันดับ 2 แนะว่าควรปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และอันดับ 3 แนะควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จัก อ.เชียงของ และแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากทีมงานแม่โจ้โพลล์ ที่ลงพื้นที่ว่ามีปัญหาที่ท้าทายหลายประการ อาทิ การขาดยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหรือการสร้างจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการย้ายจุดบริการประทับตราหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต และวีซ่า ที่ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ อ.เชียงของลดลง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง เรือรับส่งผู้โดยสาร มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยลง และร้านขายสินค้าในตัวอำเภอเงียบเหงา มีผลกระทบตั้งแต่ปลายปีที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานรับผิดชอบจะได้นำไปพิจารณาแก้ไขต่อไป.