หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สัคคสาสมาธิช่วย ผู้ต้องขังทางจิตใจ

Author by 18/03/16No Comments »

        thainews180        นับเป็นโครงการใหม่ที่น่าจับตา ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ของพระธรรมมงคลญาณ วิ.หรือพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กทม. โดยสถาบันดังกล่าวร่วมกับเรือนจำกลาง เรือนจำจังหวัด และทัณฑสถานหลายจังหวัดจัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ล่าสุดมาจัดที่เรือนจำจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 3 ครั้งนี้มีผู้ต้องขังชาย และผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดลำพูน ร่วมฝึกปฏิบัติสมาธิในโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 11 เมษายน 2559 โดยมุ่งให้ผู้ต้องขังได้ยกระดับจิตใจด้วยการศึกษา และฝึกปฏิบัติสมาธิประพฤติตนตามคำสอนของพระพุทธศาสนา เมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถกลับไปเป็นพลเมืองดีของชุมชนและประเทศชาติ

                นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวว่า เรือนจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดการฝึกปฏิบัติสมาธิตามโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร ” สัคคสาสมาธิ ” รุ่นที่ 3 ครั้งนี้มีผู้ต้องขังชาย จำนวน 250 คน และผู้ต้องขังหญิง จำนวน 50 คน ร่วมฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดเวลาเกือบหนึ่งเดือน ตามหลักสูตรดังกล่าวมีพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์วิริยังค์สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ให้ความรู้ในการฝึกสมาธิ ตามหลักสูตร ” สัคคสาสมาธิ ” ของพระธรรมมงคลญาณ ซึ่งบุคคล ทุกเพศทุกวัย สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน จะช่วยลดความเครียด ช่วยควบคุมอารมณ์ โดยได้รับการขัดเกลาจิตใจให้ดีขึ้น ทำให้ผู้ฝึกเกิดความคิด ทบทวนการกระทำที่ผิดพลาดของตนที่ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต,ปัจจุบัน ตลอดจนทำให้สามารถวางแผนดำเนินชีวิตให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคมเมื่อพ้นโทษไปแล้ว

                การฝึกสัคคสาสมาธิ ตามเป้าหมายคือ การทำให้คนพ้นจากอบาย ได้ทำสมาธิแล้วย่อมสะสมบุญได้ขึ้นสวรรค์ไม่ไปนรก ขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันก็จะเป็นคนดีมีคุณภาพ ดังที่ นางวณิชชา ฉ่ำเฉลิม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาระดับจิตใจ ด้วยการเรียน และฝึกปฏิบัติสมาธิ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขภายหลังพ้นโทษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของ    กรมราชทัณฑ์ และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และเปิดโอกาสให้องค์กรด้านศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วย.