หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สังคมผู้สูงอายุกับ การประกันตนเอง

Author by 11/12/14No Comments »

2011_09_03_013701_gqh78js6_11    วันที่ 8 ธันวาคม 2557  เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  เปิดรับสมัครผู้ต้องการประกันตนเองแบบสมัครใจ ตามมาตรา 40 สำหรับผู้สมัครที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ปรากฏว่ามีประชาชนสูงวัยต่อแถวเข้าสมัครหลายพันคน โดย น.ส.ทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดชี้แจงว่า การรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นผลตามที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสดำเนินการภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมปีที่แล้วและมาครบวันดังกล่าว ซึ่งในช่วงใกล้วันครบกำหนดมีประชาชนมาสมัครถึงวันละพันกว่าคน โดยเฉพาะวันสุดท้ายมีไม่ต่ำกว่า 4 พันคน ทำให้ยอดผู้มาสมัครแล้วหลายหมื่นคน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาสมัครประกันตน ตามมาตรา 40 เจ้าหน้าต้องตั้งโต๊ะแจกเอกสาร และรับสมัครประมาณ 15 โต๊ะ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และทันเวลาในการสมัคร ส่วนสาเหตุที่แห่เข้าสมัครจำนวนมากในวันสุดท้าย เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ส่วนใหญ่แจ้งว่าพึ่งทราบข้อมูล และบางส่วนมาสมัครโดยการแนะนำจากผู้นำชุมชน โดยไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนักอีกด้วย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกสามารถรับผู้สมัครได้ทั้งหมดตามเวลาราชการ เฉพาะในวันสุดท้ายมีถึง 4,600 คน เก็บเงินค่าสมัครได้กว่า 10 ล้านบาท และเมื่อรวมตลอดทั้งปีจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายแจ้งความประสงค์สมัครใจประกันตนเองแล้วขณะนี้ 51,617 คนกระจายในทุกอำเภอ นับเป็นการตื่นตัวของประชาชนมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเป็นกรณีพิเศษที่สามารถประกันตนเองได้

ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 กำหนดให้แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระทุกสาขาอาชีพ รวมถึงข้าราชการบำนาญ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเก็บออมสู่สังคมผู้สูงอายุ แยกเป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป สมัครได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 จ่าย 100 รัฐสมทบให้ 100 บาท ผู้มีอายุ 60-65 ปี สมัครได้ในทางเลือกที่ 5 จ่าย 200 รัฐสมทบให้ 150 บาท  ซึ่งหากเจ็บป่วยก็สามารถเปิดเงินชดเชยรายได้วันละ 200 บาท ถ้าเสียชีวิตก็จะมีเงินทิ้งไว้เป็นมรดกให้ทายาทตามจำนวนเงินที่จ่ายประกันตน และรัฐสมทบให้อีกเต็มจำนวน จึงมีผู้สมัครประกันตนเองจำนวนมากดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ก็ยังสามารถสมัครรับการคุ้มครองประกันสังคม ตามมาตรา 40 ในรูปแบบสมัครใจได้ต่อไป ซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะออกรณรงค์ประชาชนถึงในพื้นที่ เช่นวันที่ 13 มกราคม ที่ว่าการ อ.สารภี และ 22 มกราคมที่ว่าการ อ.ดอยหล่อ เป็นต้น.