หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สั่งลุยทั่วประเทศ ปราบรุกป่าเด็ดขาด

Author by 21/01/15No Comments »

thainews180          เมื่อวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ 14 มกราคม 2558 มีการประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่จะเร่งดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้อย่างเด็ดขาด ซึ่งที่เชียงใหม่ นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กล่าวว่า นอก จากกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่อาคารปฐมกรมป่าไม้ และลานกิจกรรมริมแม่น้ำปิงแล้ว ได้ให้นโยบายแก่หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อออกปฏิบัติงานป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายอย่างอย่างเข้มงวดกวดขันรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากยังมีการบุกรุกแผ้วถาง ทำลายป่า ถือครองก่อสร้าง และทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าเป็นอันมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติตามมา และทำให้พื้นที่ป่าธรรมชาติลดลง

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ทั่วประเทศต่างผนึกกำลังภายใต้แนวคิด “ผนึกกำลัง คืนผืนป่า เพื่อประชาชน” เพื่อตอกย้ำศักยภาพและความมุ่งมั่นในหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ปี 2558 เช่น กรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 1 ชุด และชุดปฏิบัติการพิเศษหรือชุดพยัคฆ์ไพร 7 ชุด เพื่อติดตามตรวจสอบคดีสำคัญ และผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และให้การทำงานแก้ปัญหาบุกรุกป่าไม้ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นได้ประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้ามาตรวจสอบคดีเชิงลึกในคดีสำคัญเพื่อให้เข้าถึงนายทุนตัวจริงในการเร่งดำเนินการคดีป่าไม้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ก็จะเดินหน้าดูแลเขตป่าอนุรักษ์ รวมพื้นที่ประมาณ 73 ล้านไร่ ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเข้มข้น พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการต่างๆ บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ทั้งการล่าสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกลุ่มนายทุน เร่งการยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก และการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างเฉียบขาดด้วย จึงนับเป็นการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ ก่อนที่จะถูกบุกรุกทำลายไปมากกว่านี้ ส่วนผลกระทบรวมทั้งการต่อต้านของผู้บุกรุกหรือมีผลประโยชน์อยู่ด้วยจะเกิดขึ้นอย่างไร ต้องติดตามกันต่อไป ทั้งนี้ทุกฝ่ายควรตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ.