หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

หลักธรรมาภิบาล ของข้าราชการที่ดี

Author by 15/09/14No Comments »

Untitled-1 copy       เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกฯมาบรรยายพิเศษต่อที่ประชุมวิชาการสาธารณสุขประจำปีที่จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลสำหรับข้าราชการที่ดี” พร้อมกับอธิบายถึงหลักการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ว่าได้วางกรอบการดำเนินงานไว้ 3 ขั้นตอนตามโรดโชว์ของ คสช. ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ให้ข้าราชการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ นำโดยปลัดกระทรวง อธิบดี      ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหาร   อปท. ให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยในระยะ 1 ปี แบ่งห้วงเวลาดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ให้เร่งรัดดำเนินงานทุกด้านเท่าที่ทำได้โดยเรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบข้อกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานให้เร่งรัดแก้ไขโดยด่วน ระยะที่ 2 ให้ประเมินผลจากการดำเนินงานในระยะที่ 1 โดยให้แยกผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ และผลการดำเนินงานที่มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถนำมาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จดีกว่าในระยะแรก รวมทั้งผลการ  ดำเนินงานใดบ้างที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนเท่าที่ควร และเห็นสมควรงดการดำเนินการ ส่วนระยะที่ 3 การเตรียมส่งมอบงานให้แก่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อนำไปสานต่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และส่งผลถึงการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุขของประชาชน

กรอบดำเนินการข้างต้น  ฝ่ายรัฐกำลังคาดหวังว่า เมื่อมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ    (สปช.) ผนวกกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่แต่งตั้งไปแล้ว จะเข้าทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมกับร่วมกันออกแบบประเทศไทยที่ประชาชนอยากจะให้เกิดขึ้น ตามแนวทางนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นกับบ้านเมือง เห็นควรร่วมกันดำเนินการ โดยอยู่ภายใต้กรอบความคิดเดียวกันของคนในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่ ต้องรอดู และร่วมมือในสิ่งที่ทำได้กันทุกฝ่ายนั้นเอง.