หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ห่วงใยนักศึกษาเข้าถึง แอลกอฮอล์ได้ง่ายดาย

Author by 16/12/14No Comments »

141128125441      ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมใจ สานพลัง สร้างสังคมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16 สถาบันภาคเหนือตอนบน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้โดยมีแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ เป็นต้นเข้าร่วมกิจกรรมนั้น

ต่อมา มีการเปิดเผยผลสำรวจข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมการดื่มของนักศึกษา 3344 คน จาก 16 สถาบัน โดยนางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า ผลการสำรวจพบนักศึกษาถึงร้อยละ 70 % ที่เป็นนักดื่ม และมีเพียง 30 % ที่ไม่ดื่ม และยังพบว่าในกลุ่มคนดื่มเหล้าเบียร์ ล้วนมีความรู้ต่ำในเรื่องส่วนประกอบผลกระทบความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ถึง 52% มีความรู้ปานกลาง 43% และมีความรู้เข้าใจเป็นอย่างดี แค่ 4.8 % และยังได้ข้อมูลว่า ร้อยละ 61 ดื่มเหล้าเป็นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย  และเริ่มดื่มตั้งแต่อายุ 13-15 ถึง 30.4%  และช่วงอายุ 16-18 ถึง 31%  ส่วนดื่มครั้งแรกตอนเป็นนักศึกษา ร้อยละ 38.3 %  และเครื่องดื่มที่นักศึกษานิยมดื่ม คือ เบียร์ ร้อยละ 49.4 % นอกจากนี้ยังพบว่าการร้อยละ 55 ของครั้งแรกของนักศึกษา คือดื่มมากกว่า 3 แก้ว โอกาสในการดื่มพบว่า ดื่มในงานเลี้ยงทั่วไป ร้อยละ 15 ดื่มเมื่อรุ่นพี่หรือเพื่อนชักชวน ร้อยละ 14 ดื่มเพื่อฉลองการสอบ ร้อยละ 12

หนึ่งในแกนนำนักศึกษา มช. นายอานนท์ พลแหลม ระบุว่า ร้านจำหน่ายเหล้าในรูปแบบต่าง ๆ รอบสถานศึกษามีปริมาณมากและเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลที่สำรวจในรัศมี 500 เมตร พบร้านเหล้ากว่า 822 ร้าน เช่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกว่า 187 ร้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 225 ร้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพายัพ 125 ร้าน  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 37  มหาวิทยาลัยพายัพ 73 ร้าน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 73 ร้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 102 ร้าน จะเห็นว่าการเข้าถึงร้านเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาทำได้สะดวกง่ายดายมาก ปัญหาดังกล่าว ทั้งเครือข่ายฯ และผู้ปกครองทั่วไปต่างเห็นว่า มีผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและนักศึกษาตามสถาบันต่าง ๆมาก จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องผ่านผู้แทน สสจ. จังหวัดเชียงใหม่ไปถึง รมว.สาธารณสุข เพื่อเร่งผลักดันคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา(โซนนิ่ง) และได้ยื่นหนังสือถึง รมว.คลัง ให้เร่งปรับปรุงระเบียบค่าทำเนียมใบอนุญาตร้านเหล้าที่มีราคาถูก และขาดการตรวจสอบก่อนการออกใบอนุญาต ซึ่งจะมีผลอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไป.