หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

อย่าประมาทกับ โรคไข้เลือดออก

Author by 18/09/15No Comments »

ไข้เลือดออก ยุงลาย         ตามที่ ..โสภณ เมฆธน อธิบดี   กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงมีอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภาคของประเทศไทย จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 สิงหาคม 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 66,714 ราย เสียชีวิต      45 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคืออายุ 15-24 ปี, อายุ 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ      ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นในกลุ่มนักเรียน 45.8% โดยพบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุดในช่วง       4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่19 กรกฎาคม-     15 สิงหาคม 2558)10 อันดับแรก ได้แก่   1.ระยอง 2.เพชรบุรี 3.อุทัยธานี 4.แพร่ 5.กระบี่ 6.ราชบุรี 7.แม่ฮ่องสอน 8.จันทบุรี 9.อุบลราชธานี10.อ่างทอง ซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของปีนี้เพียงแค่ 8 เดือน พบผู้ป่วยและ เสียชีวิตมากกว่าปี 2557 ตลอดทั้งปี(ปี 2557 : ผู้ป่วย 40,278 ราย/เสียชีวิต41 ราย)

ทั้งนี้ หลังการระบาดของโรค            ไข้เลือดออกมากขึ้นในเดือนสิงหาคม มาถึงกลางกันยายนนี้ หน่วยงานในพื้นที่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค/ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลง ภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประเมินความหนาแน่นของลูกน้ำยุงลาย รวมทีมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เข้าสืบสวนโรคสอบสวนโรคและควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว รวมถึงการติดตามกำกับของงานในวอร์รูมทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตามประชาชนทุกท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดให้มากที่สุดแล้ว แต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ มีตัวเลขผู้ป่วยตามจังหวัดต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น

เช่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พบการระบาดไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 35ของปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หมู่บ้านที่พบโรค หนาแน่นอยู่ในเขตเมืองและรอบเมืองด้านเหนือและด้านใต้ แต่ควบคุมได้ค่อนข้างดี ไม่มีพื้นที่ A เพิ่ม ซึ่งในเดือนนี้ สสจ.สั่งกำชับต้องดูแลให้จริงจังมากขึ้น ผ่านเดือนนี้ไปแล้วโรคหวังว่าจะเริ่มสงบ อย่างไรก็ตามรายงานของอำเภอต่างๆ ปรากฏว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระบาดสุงสุด รองลงมาเป็นดอยสะเก็ด แม่ริม สะเมิง ฝาง สันป่าตอง สันทราย หางดง ฮอด และแม่วาง ซึ่งได้ให้สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล อบต. และ อสม.ทุกแห่งเร่งเข้าไปทำประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน ขอความร่วมมือป้องกันด้วยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และไม่ให้ยุงลายกัด พ่นสารเคมีด้วยเครื่อง ULV เมื่อพบมีผู้ป่วยในหมู่บ้านหรือชุมชน รวมทั้งต้องควบคุมสถานการณ์การระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุด ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ก็พบการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเช่นกัน วิธีเดียวที่จะหยุดยั้งได้คือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ได้ และอย่าประมาทปล่อยให้ยุงลายกัด ซึ่งไมุ่คุ้มกับการเยียวยากรักษา บางรายแลกด้วยชีวิตทีเดียว.