หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ร่วมลดละเลิกอบายมุข

Author by 2/08/12No Comments »

ฤดูฝนเป็นฤดูทำนา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมา พระพุทธองค์ให้พระสงฆ์หยุดจรไปมา เพื่อมิให้เหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้าน และไม่ให้เกิดความยากลำบากในการออกเผยแผ่พระศาสนา จึงเป็นที่มาของการเข้าพรรษา ทั้งนี้ให้ถือเอาตั้งแต่หลังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นต้นไปมีกำหนด 3 เดือน โดยเพ็ญวันขึ้น 15 ค่ำนั้นเรียกว่าวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง จากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราชในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสีแคว้นมคธ(อินเดีย) เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาด้วย ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

ปฐมเทศนาครั้งนั้น ทำให้เกิดพระรัตนตรัยขึ้นพร้อมกัน กล่าวคือ มีพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์สาวกครบถ้วน เนื่องจากพราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ที่ฟังเทศนาแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน แล้วจึงขออุปสมบทจากพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก ต่อว่าเรียกกันว่า วันแห่งพระธรรมจักร เพราะเปรียบเสมือนกงล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปสู่มหาชน เพื่อสั่งสอนให้เข้าถึงหลักอริยธรรมของพระพุทธเจ้า ตราบมาจนถึงปัจจุบันเป้นเวลานานถึง 2,600 ปี นับรวม 45 ปีจากวันตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่าปีมหามงคลพุทธชยันตี ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ชาวพุทธทั่วโลกจึงมีงานฉลองสมโภชเป็นพิเศษ

วันอาสาฬหบูชา หรือพิธีการบูชาในวันเพ็ญเดือน 8  ในประเทศไทย(เถรวาท) ได้ฟื้นฟูขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2501 นี้เอง ตามมติคณะสังฆมนตรี กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล พร้อมกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งชาวพุทธชาติอื่นๆ ยังไม่ให้ความสำคัญวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ชาวพุทธไทยได้ถือเอาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันรณรงค์ให้สังคม ลด ละเลิกอบายมุข โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นต้นเหตุแห่งความฉิบหาย ขาดสติ และเกิดผลร้ายต่างๆ ตามมา ซึ่งเทศกาลเข้าพรรษาปี 2555 เป็นปีพุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,600 ปี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขอื่น ๆ ลง จะเป็นคุณต่อสุขภาพร่างกาย ประเทศชาติ และเป็นพุทธบูชาอย่างใหญ่หลวงยิ่ง.