หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

อุบัติเหตุทางถนน นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น

Author by 5/01/15No Comments »

thainews180      จากผลสรุปการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ห้วงต้อนรับปีใหม่ 3-4 วันที่ผ่านมา น่าสังเกตว่าแต่ละจังหวัดมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง และมีแนวโน้มจะลบสถิติของปีก่อน ๆ ด้วย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่กลายเป็นแชมป์จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดของประเทศในห้วง 3 วันอันตรายไปแล้ว พอมาถึงวันที่ 4 ของการเฝ้าระวัง(จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 2 มกราคม 2558) ก็มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุวันเดียว 22 ครั้ง (ปี 2557 เกิด 20 ครั้ง) บาดเจ็บ 22 ราย  เป็นชาย 17 หญิง 5 ราย (ปี 2557 บาดเจ็บ 23 รายและมีผู้เสียชีวิต 4 ราย) มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชาย 4 ราย จาก อ.แม่วาง แม่ริม สันทราย และแม่แจ่ม เมื่อรวมอุบัติเหตุสะสม 4 วัน เชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุถึง 93 ครั้ง บาดเจ็บ 91 ราย เป็นชาย 78 หญิง 13 ราย และเสียชีวิต 12 ราย ชาย 11 หญิง 1 ราย

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดเชียงราย รายงานผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 รวม 7 วัน สรุปรายงานของวันที่ 2 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 5 คน เป็นชาย 5 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย อ.แม่จัน ข้อมูลสะสมยอดรวมถึงวันที่ 2 มกราคม 2558 เกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม 44 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 36 คน เป็นชาย 26 หญิง 10 ราย และผู้เสียชีวิตรวม 9 รายเป็นชาย 7 ราย และหญิง 2 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสถิติสูงสุดคือเมาสุรา ขับรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนยานพาหนะสูงสุดยังเป็นรถจักรยานยนต์ และรองลงมาคือรถยนต์

จังหวัดพะเยา รายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันที่สี่ในช่วงการรณรงค์ 7 วันอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย เป็นชาย 4 ราย และหญิง 1 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ทั้งนี้มีผู้บาดเจ็บในวันที่ 31 ธันวาคม มาเสียชีวิต 1 ราย และพบว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือระหว่างเวลา 16.00 -20.00 น. รวมอุบัติเหตุสะสม 43 ครั้ง บาดเจ็บ 40 ราย เสียชีวิตรวม 6 ราย ขณะที่จังหวัดแพร่มีอุบัติเหตุสะสมรวม 39 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 48 ราย เสียชีวิต 2 ราย  และจังหวัดลำพูนมียอดสะสม 4 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 37 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 37 คน และผู้เสียชีวิต 2 ราย จะเห็นว่าจังหวัดใหญ่อย่างเชียงใหม่ และเชียงราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก ยิ่งมีการเดินทางท่องเที่ยว และมียวดยานพาหนะมากก็ยิ่งเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน เพราะผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงควรนำผลการวิเคราะห์นี้ไปวางแผนแก้ปัญหาในเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ต่อไปให้ได้ผล.