หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

อุ้มชาวสวนยาง รับชดเชยจากรัฐ

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180                แม้ว่า เกษตรกรชาวสวนยางใน   ภาคเหนือจะไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำเหมือนในภาคใต้ แต่ความเดือดร้อนนั้นก็มีเช่นเดียวกัน และการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ก็ต้องมีเหมือนกัน ซึ่งล่าสุดนายธัญญะ สมสุข ผอ.สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558-29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยเป้าหมายโครงการคือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีเอกสารสิทธิ์ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่า และคนกรีดยางในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่

กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดกว่า 15 ไร่ขึ้นไป ให้ไม่เกิน15 ไร่ โดยเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยางได้รับเงิน 900 บาทต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่ คนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยางวงเงินงบประมาณ 13,124 ล้านบาท

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์ 630 แปลง รับสมัครแล้วขณะนี้ 392 แปลงงบประมาณ 7,051,500 บาท ผู้กรีดยาง 136 ราย เจ้าของสวนยาง 392 ราย โดยคุณสมบัติของการเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558 และขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ปลูกยางที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เกษตรกรผู้มีพื้นที่เปิดกรีด 1 ไร่ขึ้นไป โดยมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้รวม 47 รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่ ทส1602.3/2454 ซึ่งเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าครัวเรือนสมาชิกในทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเดียวกัน คุณสมบัติของคนกรีดยางเป็นคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการแห่งประเทศไทย และเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์ (ธกส.)เช่นกัน ในส่วนการรับแจ้งเกษตรเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง

เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งเข้าร่วมโครงการกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด, อำเภอและสำนักงานเกษตรกรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ติดประกาศรายชื่อเจ้าของสวนยาง และคนกรีดยางถือว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามข้อมูล ทบก ปี 2557/58 เป็นรายหมู่บ้าน โดยดูจากประกาศ ณ สถานที่รับแจ้งเข้าร่วมโครงการนั้น ๆอยู่ คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหา หากเจ้าหน้าที่การยางฯ ดูแลให้ความเป็นธรรมทุกรายเหมือนกันหมด.