หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เขตอุทยานศรีลานนา ต้นน้ำแม่งัดควรดูแล

Author by 23/08/15No Comments »

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา        นอกจากป่าต้นน้ำแม่ปิงในเขต . เชียงดาว จ.เชียงใหม่แล้ว ยังมีต้นน้ำแม่งัด และแม่กวง ที่อยู่ในเขต อ.พร้าวอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นป่าที่คอยซับน้ำส่งน้ำเข้าเขื่อนทั้งสองแห่ง (แม่งัด สมบูรณ์ชล และแม่กวงอุดมธารา) ที่สมควรรัฐ โดยทางราชการในพื้นที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้ป่ารักษาน้ำ และเขื่อนมีน้ำไปตลอด โดยจะต้องใช้มาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำหรือนอกเขตป่าชั้น 1 เนื่องจากป่าบริเวณดังกล่าวมีความสำคัญ จะต้องไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่า การถางป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพด ที่หลายจังหวัดทำลายป่าพินาศมากมายแล้ว รวมทั้งจะต้องจัดโครงการปลูกเสริมเพิ่มป่า โดยดึงให้ประชาชนมาร่วมกันตระหนักและรักษาป่าไว้

ดังเช่นเมื่อกลางเดือนสิงหาคม     ที่บ้านสามลี่ หย่อมบ้านแม่ทรายขาว หมู่ 11 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด(ซีพี.) เปิดโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  (เขาหัวโล้น) และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายปกครอง อ.พร้าว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.แม่แวน โรงพยาบาลพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดกิจกรรมขึ้น

โดยครั้งนี้มีภาคเอกชนโดยเฉพาะซีพี.เข้ามาร่วมเสนอโครงการ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำในพื้นที่หย่อมบ้านแม่ทรายขาว และหย่อมบ้านห้วยกันใจ แม้จะเริ่มต้นใน100 ไร่ ซึ่งราษฎรทั้ง 2 หย่อมบ้านสมัครในคืนพื้นป่าดังกล่าวให้อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภายหลังจากตัวแทนจากราษฎร และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ร่วมกันเดินเท้าสำรวจพื้นที่ได้ขอสรุปว่าเป็นที่ที่เปิดใหม่ที่รุกล้ำเข้าสู่ป่าอนุรักษ์ จึงเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปลูกป่าครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปสู่การเป็นต้นแบบการบูรณาการของทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นภาคเอกชนก็จะต้องไม่สนับสนุนให้ราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามโครงการรับซื้อของเอกชนด้วย จึงจะทำให้เห็นผลได้จริง มิเช่นนั้นแล้ว คงจะเห็นสภาพของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และแม่กวงอุดมธาราแห้งขอดอย่างแน่นอน.