หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน รีบเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษ

Author by 1/09/12No Comments »

การจัดงาน ASEAN Education Challenge 2012 และแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีตัวแทน 6 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน เพราะที่นี่มีโรงเรียนเอกชนถึง 178 แห่ง เป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่มีจำนวนนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชนมากกว่านักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล คณะกรรมการจัดงานได้เชิญนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มาแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงาน

เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า ความพร้อมของคนไทยต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในลำดับ 3 ของประเทศในกลุ่มสมาชิก ซึ่งการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนนั้นเป็นการติดต่อสองทางคือเปิดโอกาสให้คนจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในไทย และเปิดโอกาสให้คนไทยเดินทางออกไปลงทุนนอกประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมบุคลากร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร โดยเห็นว่าหากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็จะสามารถต่อรอง ติดต่อซื้อขาย พัฒนาเทคโนโลยีได้ตามมา จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมคน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ให้พร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการอาเซียนเตือนว่า ไม่อยากให้หลงประเด็นโดยการจัดอบรม หรือประชุมเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนจนเกินไป สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมคนที่ต้องเป็นรูปแบบกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาษา การตลาด การศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ระบบศุลกากร เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอน

จากแนวคิดของนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนดังกล่าว จึงสรุปว่าน่าจะถึงเวลาที่สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาขึ้นไปจนถึงอุดมศึกษาจะตื่นตัวในการฝึกอบรมความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเพียงการพูดหรือการเรียนรู้ภาษาอย่างลึกซึ้งถูกอักขระและไวยากรณ์.