หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เครือข่ายมหาวิทยาลัย กับจุดเสี่ยงขายเหล้า นศ.

Author by 3/12/14No Comments »

140320171023          ปลายเดือนที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันแม่ข่ายหลักในเขตภาคเหนือตอนบน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมใจสานพลังสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ เมื่อการดำเนินโครงการสิ้นสุดตามแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะแม่ข่าย จึงจัดการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมมอบข้อมูลผลการศึกษาและแผนที่จุดเสี่ยงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับทำกิจกรรมสะท้อนความเคลื่อนไหวทางสังคม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมใจ สานพลัง สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์  โดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

ในงานมีการบรรยายสถานการณ์การดื่มในปัจจุบันของจากนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า การบรรยายสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มของเยาวชน โดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข บรรยายสรุปผลการสำรวจจุดเสี่ยง จุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา จากนางสุทธินีย์ ฉัตรยาลักษณ์  นักแนะแนวการศึกษา และการนำเสนอมหาวิทยาลัยต้นแบบกิจกรรม ส่วนกิจกรรมหลักเป็นการแถลงข่าว บทเรียนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมใจ สานพลัง สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ในภาคเช้า พร้อมมอบผลการศึกษา และแผนที่สี่ยงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อนาคตที่สดใส เยาวชนไทยไม่ดื่ม นับเป็นการผสานพลังของเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อการณรงค์ไม่ให้เยาวชนหรือนักศึกษาติดบ่วงของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการจัดกลยุทธ์ชักชวนเข้าหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมใจสานพลังสร้างสรรค์สังคมปลอดแอลกอฮอล์ ที่ได้มอบผลการศึกษา และแผนที่จุดเสี่ยงแอลกอฮอล์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รวมถึงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงเทศบาลตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก เมืองแม่โจ้ ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลหนองแก๋ว และประธานชมรมชาวนิมมานเหมินท์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้เขตมหาวิทยาลัย ด้วยหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่มีการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักศึกษา เพื่อร่วมมือกันป้องกันอย่างเข้มข้นต่อไป ในฐานะสื่อมวลชนที่เฝ้ามองด้วยความห่วงใยจึงฝากความหวังทุกหน่วยงานจะใส่ใจ และหันมาร่วมมือกันยิ่งกว่าที่แล้วมา.